Minimal Anthropology and Testimony. Józef Tischner's Philosophy of Education

Miłosz Hołda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.006

Abstract


The article contains a new interpretation of Józef Tischner’s philosophy of education. It consists of two elements: ‘minimal anthropology’ and testimony. Tischner’s ‘minimal anthropology’ contains criticisms of erroneous anthropological trends and an indication of the values that must be taken into account in order to build an adequate anthropology. The role of the testimony is to show how these values can be realized. Tischner not only proposed the philosophy of education, but also was a philosopher-educator. His Christian-inspired philosophy of education and the testimony of life can be a valuable inspiration for all those who reflect in this area.


Keywords


philosophy of education; philosophical anthropology; testimony; Józef Tischner; Christianity

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ablewicz, Krystyna. „Tischnera myślenie nad wychowaniem człowieka. Horyzont etyki solidarności”. http://www.tischner.info.pl/teksty/ka2006.pdfs [dostęp: 16.01.2018].

Bereś, Witold, Artur Więcek-Baron. Tischner – życie w opowieściach. Warszawa: Świat Książki, 2008.

Galarowicz, Jan. Ks. Józef Tischner. Kraków: Petrus, 2013.

Karpiński Piotr. „Prawda i wolność w wychowaniu. Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej ks. Józefa Tischnera”. Fides et ratio 25 (2016): 62-73.

Tischner, Józef. „Dialog z filozofią marksistowską”. W: Filozofia Chrześcijańska w Dia-logu: praca zbiorowa, 21-39c. Kraków: Studium Myśli Chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, 1981.

Tischner, Józef. „Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania”. Znak 498 (1996): 41-45.

Tischner, Józef. Etyka solidarności. Kraków: Znak, 2000.

Tischner, Józef. Krótki przewodnik po życiu. Kraków: Znak, 2017.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 2002.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 2011.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 2005.

Tischner, Józef. „Uprawiam filozofię dobra”. W: Rozmowy z filozofami, red. Andrzej Zie-liński, Maciej Bagiński, Jacek Wojtysiak, 251-267. Lublin: RW KUL, 1996.

Tischner, Józef. „Wokół spraw wiary i rozumu”. W: Filozofować w kontekście nauki, red. Michał Heller, Alicja Michalik, Józef Życiński, 35-45. Kraków: Polskie Towarzy-stwo Teologiczne, 1987.

Tischner, Józef. „Z problematyki nauczania”. Znak 169-170 (1968): 903-914.

Tischner, Józef, Dorota Zańko, Jarosław Gowin. Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Znak, 2000.

Tischner, Józef, Anna Karoń-Ostrowska. Oby wszyscy tak milczeli o Bogu! Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska. Kraków: Znak, 2015.

Walczak, Paweł. „O człowieku warto rozmawiać”. http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6322008pawel-walczako-czlowieku-warto-rozmawiac/ [dostęp: 16.01.2018]

Walczak, Paweł. Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism