Antropologia minimalna i świadectwo. Józefa Tischnera filozofia wychowania

Miłosz Hołda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.006

Abstrakt


Artykuł zawiera nową interpretację filozofii wychowania Józefa Tischnera. Zbudowana jest ona z dwóch elementów: ‘antropologii minimalnej’ i świadectwa. ‘Antropologia minimalna’ Tischnera zawiera krytyki błędnych jego zdaniem ujęć antropologicznych i wskazanie na wartości, które muszą być uwzględnione, aby można było zbudować adekwatną antropologię. Rolą świadectwa jest pokazanie tego, w jaki sposób wartości te mogą się realizować. Tischner nie tylko proponował filozofię wychowania, lecz także był filozofem–wychowawcą. Jego inspirowana chrześcijaństwem filozofia wychowania oraz świadectwo życia mogą stanowić wartościową inspirację dla wszystkich, którzy podejmują refleksję w tym obszarze.


Słowa kluczowe


filozofia wychowania; antropologia filozoficzna; świadectwo; Józef Tischner; chrześcijaństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ablewicz, Krystyna. „Tischnera myślenie nad wychowaniem człowieka. Horyzont etyki solidarności”. http://www.tischner.info.pl/teksty/ka2006.pdfs [dostęp: 16.01.2018].

Bereś, Witold, Artur Więcek-Baron. Tischner – życie w opowieściach. Warszawa: Świat Książki, 2008.

Galarowicz, Jan. Ks. Józef Tischner. Kraków: Petrus, 2013.

Karpiński Piotr. „Prawda i wolność w wychowaniu. Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej ks. Józefa Tischnera”. Fides et ratio 25 (2016): 62-73.

Tischner, Józef. „Dialog z filozofią marksistowską”. W: Filozofia Chrześcijańska w Dia-logu: praca zbiorowa, 21-39c. Kraków: Studium Myśli Chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, 1981.

Tischner, Józef. „Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania”. Znak 498 (1996): 41-45.

Tischner, Józef. Etyka solidarności. Kraków: Znak, 2000.

Tischner, Józef. Krótki przewodnik po życiu. Kraków: Znak, 2017.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 2002.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 2011.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 2005.

Tischner, Józef. „Uprawiam filozofię dobra”. W: Rozmowy z filozofami, red. Andrzej Zie-liński, Maciej Bagiński, Jacek Wojtysiak, 251-267. Lublin: RW KUL, 1996.

Tischner, Józef. „Wokół spraw wiary i rozumu”. W: Filozofować w kontekście nauki, red. Michał Heller, Alicja Michalik, Józef Życiński, 35-45. Kraków: Polskie Towarzy-stwo Teologiczne, 1987.

Tischner, Józef. „Z problematyki nauczania”. Znak 169-170 (1968): 903-914.

Tischner, Józef, Dorota Zańko, Jarosław Gowin. Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Znak, 2000.

Tischner, Józef, Anna Karoń-Ostrowska. Oby wszyscy tak milczeli o Bogu! Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska. Kraków: Znak, 2015.

Walczak, Paweł. „O człowieku warto rozmawiać”. http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6322008pawel-walczako-czlowieku-warto-rozmawiac/ [dostęp: 16.01.2018]

Walczak, Paweł. Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.
ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism