„Wspólnota” i „jedność” w wybranych obszarach życia społecznego – doświadczenie Ruchu Focolari

Mariola Teresa Kozubek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.027

Abstrakt


Przemiany życia społecznego epoki globalizacyjnej charakteryzuje z jednej strony dynamiczne dążenie do demokracji, którą postrzega się jako system polityczny umożliwiający aktywne uczestnictwo poszczególnych obywateli i całych społeczeństw w tworzeniu i poszanowaniu dobra wspólnego, a z drugiej – głęboki kryzys antropologiczny, który prowadzi do gwałtownych migracji ludów, co przemienia kulturowo całe społeczeństwa. Wobec takiej rzeczywistości istotnym jawi się pytanie o kierunek wychowania przygotowującego do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Autorka prezentuje doświadczenie Ruchu Focolari dotyczące jego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w różnych kręgach kulturowych na całym świecie. Kluczowa w tym doświadczeniu jest rola wspólnoty zarówno w działaniu, jak i formowaniu prospołecznych postaw u młodych pokoleń. W wypracowanej w Ruchu, na fundamencie tego doświadczenia, pedagogii jedności, podkreśla się relacyjny i transcendentny wymiar osoby ludzkiej oraz wartość wspólnoty jako środowiska wychowawczego. Promowana przez tę pedagogię oraz działania prospołeczne Ruchu „kultura relacji” wydobywa wychowawczą wartość dialogu, wzajemnego szacunku oraz transcendowania siebie w wysiłku poszukiwania dobra, prawdy i piękna w każdym człowieku. Pedagogia jedności oraz doświadczenie Ruchu mogą stanowić cenne źródło inspiracji także dla polskiej myśli pedagogicznej oraz dla każdego, personalistycznie zorientowanego, stylu wychowania.


Słowa kluczowe


wspólnota; jedność; dobro wspólne; pedagogia jedności, Ruch Focolari

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


#SignUpForPeace: http://focolare.pl/signupforpeace.

AMU – Chi siamo: http://www.amu-it.eu/chi-siamo/storia/?lang=it.

Appuntamenti: www.mdc-net.org.

Araujo, Vera. „Antropologia i życie społeczne. Nowi ludzie”. Nowe Miasto 2–3 (2008): 96–99.

Araujo, Vera. La diffusione del Movimento nel sociale e la cultura del dare. Congresso degli aderenti 8–10 settembre 2000. Archivio Movimento dei Focolari (Italia).

Benedykt XVI. Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie Caritas in Veritate. Watykan, 2009.

Boudre, Andre. „Chiara Lubich; powszechne braterstwo”, tłum. Andrzej Cehak. Nowe Miasto 5–6 (1998): 27.

Caso, Gianni. Comunione e diritto. Roma: Città Nuova Editrice, 2005.

Caso, Gianni. La parola e la giustizia. Roma: Città Nuova Editrice, 2005.

Coda, Piero. „Charyzmat i dzieło Boże”. W: Chiara Lubich, Charyzmat jedności, 10–23. Kraków: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo M, 2007.

Cola, Silvano. „W stronę pełnego humanizmu. Nowe horyzonty w psychologii”. Gen’ s (Pl) 3–4 (2008): 95–102.

Colasanto, Michele, Gennaro Iorio. Sette proposizioni sull’Homo Agapicus. Un progetto di ricerca per le scienze sociali. Seminario Internazionale, Castelgandolfo, 6–7 giugno 2008. http://www.social-one.org/it/convegni/seminario-2015-lumsa.html.

Comunione e diritto: http://www.comunionediritto.org.

Congresso Internazionale: La realizzazione dell'individuo nella post-modernità il senso di sè e l'incontro con l'altro. Castelgandolfo, 22–24 maggio 2008. http://www.psy-com.org.

Cullman, Oscar. Christ et les temps. Paris-Neuchâtel : Delachaux & Niestlé, 1947.

Cultura dell’unita: http://www.focolare.org.

Dubejko, Janusz. „Jedność w świecie medycyny”. Nowe Miasto 3 (2007): 11.

Dzieło Maryi (Ruch Focolari), Statuty Generalne, tłum. Ewa Spolińska, Lucia Abignente, Katarzyna Wasiutyńska.

Educazione Unita – Chi siamo: http://www.eduforunity.org/chi-siamo/mission.html.

Etzoni, Amitai. „Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska”. W: Komunitarianie. Wybór tekstów, wybór Paweł Śpiewak, tłum. Piotr Rymarczyk, Tadeusz Szubka, 190–200. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2004.

Fiorani, Luca. Proceedings of the international meeting, Castel Gandolfo (Rome), 4–6 April 2014. Roma: ENEA, 2014.

Fondi, Enzo Maria, Michele Zanzucchi. Un popolo nato dal Vangelo. Roma: Città Nuova Editrice, 2003.

Fratta, Anna. „Wzajemność w medycynie”. Nowe Miasto 3 (2007): 14–15.

Giovani per un mondo unito – chi siamo:http://giovaniperunmondounito.blogspot.it/p/spiegazione-dei-giovani-per-un-mondo.html.

Gocko, Jerzy. „Dobro wspólne”. W: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, red. Andrzej Zwoliński, 247. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2014.

Grochmal, Stanisław. Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.

Guardini, Romano. Bóg daleki – Bóg bliski, tłum. Jan Koźbiał. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 1991.

Iniziative e progetti: http://www.mondounito.net.

Ionata, Pasquale. Psicologia e Comunione: le radici, gli sviluppi e gli obiettivi. Congresso Internazionale: La realizzazione dell'individuo nella post-modernità, il senso di sè e l'incontro con l'altro. Castelgandolfo, 22–24 maggio 2008: http://www.psy-com.org.

Iorio, Gennaro. Elementi di Sociologia dell'amore. La dimensione agapica nella società. Roma: Citta Nuova Editrice, 2014.

Jan Paweł II. Posynodalna adhortacji apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II Christifideles laici. Rzym: 1988.

Jan XXIII. Encyklika Pacem in terris. Rzym: Société d'Editions Internationales, 1963.

Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1994.

Kozubek, Mariola Teresa, Stanisław Grochmal. „Rodzina wspólnotą miłości w świetle pedagogii jedności Ruchu Focolari”. W: Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo, red. Andrzej Garbarz, Grzegorz Grzybek, 225–273. Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2011.

Kozubek, Mariola Teresa. „Pedagog a wielokulturowość”. W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, red. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła, 89–110. Kraków: Akademia Ignacjanum, Wydawnictwo WAM, 2012.

Kozubek, Mariola Teresa. „Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu na temat Wychowania ‘Wspólnota jako wychowawca’ (Convegno Internazionale sull’Educazione), Castel Gandolfo, 31.03-2.04.2006 r.”. Roczniki Nauk Społecznych KUL 2 (2007): 188–191.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego według pedagogii jedności”. W: Jaka rodzina takie społeczeństwo, red. Mariola Teresa Kozubek, 276–296. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012.

Kozubek, Mariola Teresa. Doświadczenie wspólnoty wychowawczej Ruchu Focolari jako podstawa pedagogii jedności. Nieopublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009.

L’amore al tempo della globalizzazione. Verso un nuovo concetto sociologico, red. Araujo, Vera, Gennaro Iorio, Silvia Cataldi. Roma: Citta Nuova Editrice, 2015.

Lubich, Chiara. „Braterstwo w polityce – do parlamentarzystów Katalonii”. Nowe Miasto 2 (2004): 15–18.

Lubich, Chiara. „Braterstwo w polityce. Utopia czy konieczność”. Nowe Miasto 6 (2004): 5–10.

Lubich, Chiara. „Jedyny Nauczyciel”. Nowe Miasto 5 (1996): 6–8.

Lubich, Chiara. „Przemówienie doktora honoris causa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18 czerwca 1996”, Nowe Miasto 4 (1996): 13.

Lubich, Chiara. „Unità e comunità. La comunità cristiana”, Fides, ottobre 1948: 4.

Lubich, Chiara. Agli interni della Polonia, Russia e Lituania, Risposte alle domande, Varsavia 5.03.2000. Archiwum Ruchu Focolari (Pl).

Lubich, Chiara. Charyzmat jedności. Kraków: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo M, 2007.

Lubich, Chiara. Collegamento CH: Già e non ancora. Archivio Movimento dei Focolari (Italia).

Lubich, Chiara. Colloqui con i gen. Anni 1970/1974. Roma: Città Nuova Editrice, 1975.

Lubich, Chiara. Colloqui con i gen. Anni 1975/2000. Roma: Citta Nuova Editrice, 2000.

Lubich, Chiara. Duchowość jedności nową drogą. Kraków: Fundacja Mariapoli, 2004.

Lubich, Chiara. Tutti uno. Scritti spirituali /3. Roma: Città Nuova Editrice, 1989.

Lubich, Chiara. Tylko jedno. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1986.

Mikołajewska, Barbara. Zjawisko wspólnoty (Wybór tekstów). New Haven, CT, USA: The Lintons’ Video Press, 1999.

Miś, Andrzej. Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa: WN Scholar, 2000.

Moriconi, Claudio, Dell’Erba Ramiro. Bio-inspired Robotics Proceedings of the Conference-Workshop Frascati, 14-15 May 2014. Roma: ENEA, 2014.

Movimento dei Focolari, Cultura. http://www.focolare.org/in-dialogo/cultura/.

New Humanity. http://www.new-humanity.org/it/.

Nicosia, Aurora. „Hanno lasciato impronta”, Città Nuova 11 (2002): 8–15.

Nicosia, Aurora. „Jedna idea – wiele projektów”, Nowe Miasto 3 (2007): 18–19.

Nowak, Marian. „Pedagogika personalistyczna”. W: Pedagogika, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 232–247. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Olbrycht, Katarzyna. „Co może odnaleźć pedagog w zbiorze tekstów Charyzmat jedności Chiary Lubich”. Nowe Miasto 2–3 (2008): 168.

Olbrycht, Katarzyna. „Kształcenie do wspólnotowości – wśród funkcji współczesnej szkoły”. W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna, red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska, 121–135. Cieszyn–Warszawa–Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.

Pedagogia di comunione e Metodo Agazzi. Atti del Corso di specializzazione biennale sulla Pedagogia di comunione e il Metodo Agazzi. Facoltà di Zagabria.2012.

Psicologia e Comunione: http://www.psy-com.org.

Quartana, Marielle Pino. „Presenza nel sociale del Movimento Umanità Nuova”. W: Fabio Ciardi, L’avete fatto a me. Le sfide sociali e i religiosi, 143–149. Roma: Città Nuova Editrice, 1996.

Ratzinger, Joseph. „Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce”. Communio 6 (1999): 78–102.

Rossé, Gerard. „Duchowość komunii a testament Jezusa”. W: Chiara Lubich, Gerard Rossé, Piero Coda, Guseppe Maria Zanghi, W świetle Ideału jedności. Patrzeć na wszystkie kwiaty. Wybór tekstów teologicznych z dwumiesięcznika Nuova Umanità, 29–47. Kraków: Fundacja Mariapoli, 1996.

Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym Lumen Gentium. Watykan: 1966.

Sorgi, Tommaso. Costruire il sociale. Roma: Città Nuova Editrice, 1998.

Tens. Run4unity: http://www.run4unity.net/2016/.

Torno, Armando. Chiara Lubich. Życie i dzieło, tłum. Krystyna Kozak. Poznań–Warszawa: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013.

Von Balthasar, Hans Urs. „Communio – ein Programm”. Communio 1 (1972): 4–17.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń, Wojciech Chudy, Tadeusz Gałkowski i in.. Lublin: TN KUL, 1994.

Zambrano, Maria. Persona e democrazia. Milano: Mondadori, 2000.

Zanghi, Giuseppe Maria. Notte della cultura europea. Agonia della terra del tramonto? Roma: Città Nuova, 2007.

Zanzucchi, Michele. „Già e non ancora. Il dialogo della vita”. Città Nuova 9 (1997): 28–31.

Zimmermann, Maria, Michele Arakaki. „African Cafè in Giappone”. Mariapoli 12 (2002): 28–29.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism