Community and Unity in Chosen Areas of Social Life – the Experience of the Focolare Movement

Mariola Teresa Kozubek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.027

Abstract


In the age of globalisation the changes of social life are characterised by a dynamic aspiration for democracy understood as a political system enabling individual citizens and all societies to participate in creating and respecting the common good. On the other hand  they are characterised by a deep anthropological crisis. This crisis leads to a rapid people migration.  Such migration change culture of the societies involved. Facing these facts we should ask a question about directions of upbringing and education which prepares young generations to live an active and responsible life in society. The author of this article presents experience of the Focolare Movement concerning its involvement in common good in the diverse cultural environments of different parts of the world. The crucial in this experience  is the role of community either in forming pro – social attitude or in acting. On the basis of this experience the Movement of has developed a  pedagogy of unity which is standing on the ground of relational and transcendental dimension of a human being  and of the value of community as an upbringing environment. This pedagogy as well as pro – social activities of the Movement promotes the culture of relationship which underlines pedagogical value of dialogue, mutual respect and transcending ourselves in search to find good, truth and beauty in each human being. Pedagogy of unity as well as the experience of the Movement can be a valuable source of inspiration not only for Polish pedagogy but also for each personalistically oriented style of upbringing.

Keywords


community; unity; pedagogy of unity; common good; Focolare Movement

Full Text:

PDF (Polish)

References


#SignUpForPeace: http://focolare.pl/signupforpeace.

AMU – Chi siamo: http://www.amu-it.eu/chi-siamo/storia/?lang=it.

Appuntamenti: www.mdc-net.org.

Araujo, Vera. „Antropologia i życie społeczne. Nowi ludzie”. Nowe Miasto 2–3 (2008): 96–99.

Araujo, Vera. La diffusione del Movimento nel sociale e la cultura del dare. Congresso degli aderenti 8–10 settembre 2000. Archivio Movimento dei Focolari (Italia).

Benedykt XVI. Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie Caritas in Veritate. Watykan, 2009.

Boudre, Andre. „Chiara Lubich; powszechne braterstwo”, tłum. Andrzej Cehak. Nowe Miasto 5–6 (1998): 27.

Caso, Gianni. Comunione e diritto. Roma: Città Nuova Editrice, 2005.

Caso, Gianni. La parola e la giustizia. Roma: Città Nuova Editrice, 2005.

Coda, Piero. „Charyzmat i dzieło Boże”. W: Chiara Lubich, Charyzmat jedności, 10–23. Kraków: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo M, 2007.

Cola, Silvano. „W stronę pełnego humanizmu. Nowe horyzonty w psychologii”. Gen’ s (Pl) 3–4 (2008): 95–102.

Colasanto, Michele, Gennaro Iorio. Sette proposizioni sull’Homo Agapicus. Un progetto di ricerca per le scienze sociali. Seminario Internazionale, Castelgandolfo, 6–7 giugno 2008. http://www.social-one.org/it/convegni/seminario-2015-lumsa.html.

Comunione e diritto: http://www.comunionediritto.org.

Congresso Internazionale: La realizzazione dell'individuo nella post-modernità il senso di sè e l'incontro con l'altro. Castelgandolfo, 22–24 maggio 2008. http://www.psy-com.org.

Cullman, Oscar. Christ et les temps. Paris-Neuchâtel : Delachaux & Niestlé, 1947.

Cultura dell’unita: http://www.focolare.org.

Dubejko, Janusz. „Jedność w świecie medycyny”. Nowe Miasto 3 (2007): 11.

Dzieło Maryi (Ruch Focolari), Statuty Generalne, tłum. Ewa Spolińska, Lucia Abignente, Katarzyna Wasiutyńska.

Educazione Unita – Chi siamo: http://www.eduforunity.org/chi-siamo/mission.html.

Etzoni, Amitai. „Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska”. W: Komunitarianie. Wybór tekstów, wybór Paweł Śpiewak, tłum. Piotr Rymarczyk, Tadeusz Szubka, 190–200. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2004.

Fiorani, Luca. Proceedings of the international meeting, Castel Gandolfo (Rome), 4–6 April 2014. Roma: ENEA, 2014.

Fondi, Enzo Maria, Michele Zanzucchi. Un popolo nato dal Vangelo. Roma: Città Nuova Editrice, 2003.

Fratta, Anna. „Wzajemność w medycynie”. Nowe Miasto 3 (2007): 14–15.

Giovani per un mondo unito – chi siamo:http://giovaniperunmondounito.blogspot.it/p/spiegazione-dei-giovani-per-un-mondo.html.

Gocko, Jerzy. „Dobro wspólne”. W: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, red. Andrzej Zwoliński, 247. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2014.

Grochmal, Stanisław. Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.

Guardini, Romano. Bóg daleki – Bóg bliski, tłum. Jan Koźbiał. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 1991.

Iniziative e progetti: http://www.mondounito.net.

Ionata, Pasquale. Psicologia e Comunione: le radici, gli sviluppi e gli obiettivi. Congresso Internazionale: La realizzazione dell'individuo nella post-modernità, il senso di sè e l'incontro con l'altro. Castelgandolfo, 22–24 maggio 2008: http://www.psy-com.org.

Iorio, Gennaro. Elementi di Sociologia dell'amore. La dimensione agapica nella società. Roma: Citta Nuova Editrice, 2014.

Jan Paweł II. Posynodalna adhortacji apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II Christifideles laici. Rzym: 1988.

Jan XXIII. Encyklika Pacem in terris. Rzym: Société d'Editions Internationales, 1963.

Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1994.

Kozubek, Mariola Teresa, Stanisław Grochmal. „Rodzina wspólnotą miłości w świetle pedagogii jedności Ruchu Focolari”. W: Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo, red. Andrzej Garbarz, Grzegorz Grzybek, 225–273. Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2011.

Kozubek, Mariola Teresa. „Pedagog a wielokulturowość”. W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, red. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła, 89–110. Kraków: Akademia Ignacjanum, Wydawnictwo WAM, 2012.

Kozubek, Mariola Teresa. „Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu na temat Wychowania ‘Wspólnota jako wychowawca’ (Convegno Internazionale sull’Educazione), Castel Gandolfo, 31.03-2.04.2006 r.”. Roczniki Nauk Społecznych KUL 2 (2007): 188–191.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego według pedagogii jedności”. W: Jaka rodzina takie społeczeństwo, red. Mariola Teresa Kozubek, 276–296. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012.

Kozubek, Mariola Teresa. Doświadczenie wspólnoty wychowawczej Ruchu Focolari jako podstawa pedagogii jedności. Nieopublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009.

L’amore al tempo della globalizzazione. Verso un nuovo concetto sociologico, red. Araujo, Vera, Gennaro Iorio, Silvia Cataldi. Roma: Citta Nuova Editrice, 2015.

Lubich, Chiara. „Braterstwo w polityce – do parlamentarzystów Katalonii”. Nowe Miasto 2 (2004): 15–18.

Lubich, Chiara. „Braterstwo w polityce. Utopia czy konieczność”. Nowe Miasto 6 (2004): 5–10.

Lubich, Chiara. „Jedyny Nauczyciel”. Nowe Miasto 5 (1996): 6–8.

Lubich, Chiara. „Przemówienie doktora honoris causa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18 czerwca 1996”, Nowe Miasto 4 (1996): 13.

Lubich, Chiara. „Unità e comunità. La comunità cristiana”, Fides, ottobre 1948: 4.

Lubich, Chiara. Agli interni della Polonia, Russia e Lituania, Risposte alle domande, Varsavia 5.03.2000. Archiwum Ruchu Focolari (Pl).

Lubich, Chiara. Charyzmat jedności. Kraków: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo M, 2007.

Lubich, Chiara. Collegamento CH: Già e non ancora. Archivio Movimento dei Focolari (Italia).

Lubich, Chiara. Colloqui con i gen. Anni 1970/1974. Roma: Città Nuova Editrice, 1975.

Lubich, Chiara. Colloqui con i gen. Anni 1975/2000. Roma: Citta Nuova Editrice, 2000.

Lubich, Chiara. Duchowość jedności nową drogą. Kraków: Fundacja Mariapoli, 2004.

Lubich, Chiara. Tutti uno. Scritti spirituali /3. Roma: Città Nuova Editrice, 1989.

Lubich, Chiara. Tylko jedno. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1986.

Mikołajewska, Barbara. Zjawisko wspólnoty (Wybór tekstów). New Haven, CT, USA: The Lintons’ Video Press, 1999.

Miś, Andrzej. Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa: WN Scholar, 2000.

Moriconi, Claudio, Dell’Erba Ramiro. Bio-inspired Robotics Proceedings of the Conference-Workshop Frascati, 14-15 May 2014. Roma: ENEA, 2014.

Movimento dei Focolari, Cultura. http://www.focolare.org/in-dialogo/cultura/.

New Humanity. http://www.new-humanity.org/it/.

Nicosia, Aurora. „Hanno lasciato impronta”, Città Nuova 11 (2002): 8–15.

Nicosia, Aurora. „Jedna idea – wiele projektów”, Nowe Miasto 3 (2007): 18–19.

Nowak, Marian. „Pedagogika personalistyczna”. W: Pedagogika, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 232–247. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Olbrycht, Katarzyna. „Co może odnaleźć pedagog w zbiorze tekstów Charyzmat jedności Chiary Lubich”. Nowe Miasto 2–3 (2008): 168.

Olbrycht, Katarzyna. „Kształcenie do wspólnotowości – wśród funkcji współczesnej szkoły”. W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna, red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska, 121–135. Cieszyn–Warszawa–Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.

Pedagogia di comunione e Metodo Agazzi. Atti del Corso di specializzazione biennale sulla Pedagogia di comunione e il Metodo Agazzi. Facoltà di Zagabria.2012.

Psicologia e Comunione: http://www.psy-com.org.

Quartana, Marielle Pino. „Presenza nel sociale del Movimento Umanità Nuova”. W: Fabio Ciardi, L’avete fatto a me. Le sfide sociali e i religiosi, 143–149. Roma: Città Nuova Editrice, 1996.

Ratzinger, Joseph. „Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce”. Communio 6 (1999): 78–102.

Rossé, Gerard. „Duchowość komunii a testament Jezusa”. W: Chiara Lubich, Gerard Rossé, Piero Coda, Guseppe Maria Zanghi, W świetle Ideału jedności. Patrzeć na wszystkie kwiaty. Wybór tekstów teologicznych z dwumiesięcznika Nuova Umanità, 29–47. Kraków: Fundacja Mariapoli, 1996.

Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym Lumen Gentium. Watykan: 1966.

Sorgi, Tommaso. Costruire il sociale. Roma: Città Nuova Editrice, 1998.

Tens. Run4unity: http://www.run4unity.net/2016/.

Torno, Armando. Chiara Lubich. Życie i dzieło, tłum. Krystyna Kozak. Poznań–Warszawa: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013.

Von Balthasar, Hans Urs. „Communio – ein Programm”. Communio 1 (1972): 4–17.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń, Wojciech Chudy, Tadeusz Gałkowski i in.. Lublin: TN KUL, 1994.

Zambrano, Maria. Persona e democrazia. Milano: Mondadori, 2000.

Zanghi, Giuseppe Maria. Notte della cultura europea. Agonia della terra del tramonto? Roma: Città Nuova, 2007.

Zanzucchi, Michele. „Già e non ancora. Il dialogo della vita”. Città Nuova 9 (1997): 28–31.

Zimmermann, Maria, Michele Arakaki. „African Cafè in Giappone”. Mariapoli 12 (2002): 28–29.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism