Contemporary Catholic School as a Place of Creating Socially Mature Personality of Children and Teenagers

Aldona Zakrzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.014

Abstract


This article deals with contemporary catholic school as one of the educational institutions creating socially mature personalities of children and teenagers. The author presents catholic school as a place of integral education, serving the nation, acting for the common good, creating patriotic conduct, a sense of the national status and being open to the other nations. The foundation of these activities is the fact that the whole educational system is based on educating children and young people for the values such as freedom, justice, responsibility, respect and brotherhood. Young people as future citizens, prepared for the social, political, economic and cultural life of the country and the world, can become the foundation for building sound and strong moral principles in society. The main element of the deliberations of this article is asking the question: Are the educational principles (in the statute, educational programmes, and plans) which are the basis of functioning of the catholic schools in Poland, really put into practice? Do these institutions really influence society by creating the mature personality of the young person?

Keywords


Catholic school; integral upbringing; bringing up to social values; the civil upbringing

Full Text:

PDF (Polish)

References


Broda-Wysocki, Piotr. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Warszawa: IPiSS, 2003.

Chrobak, Stanisław. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1999.

Denek, Kazimierz. „Wartości i cele edukacji szkolnej”. Edukacja 3 (2000): 4-7.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Wydawnictwo Żak, 2006.

Furmanek, Waldemar. „Wychowanie do wartości drogą budowania tożsamości szkoły”. W: Kreowanie tożsamości szkoły, t. 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, 183-194. Lublin: KUL, 2009.

http://wnk.kuria.zg.pl/szkoly_katolickie_w_polsce.html (27.09.2015).

http://www.rsk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:szkoa-z-dusz&catid=48:media-o-rsk&Itemid=161 (27.09.2015).

Hurło, Lucyna. „Hierarchia wartości wśród młodzieży. Prawda czy złudzenie”. W: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. Jarosław Michalski, Aldona Zakrzewska, 438-447. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Kietlińska, Krystyna. Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: Wydawnictwo Dyfin, 2010.

Klepacz, Michał. Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej. Kielce: Drukarnia św. Józefa, 1930.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1996.

Maj, Adam. „Wartości religijne konstytuujące tożsamość szkoły katolickiej”. W: Kreowanie tożsamości szkoły, t. 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, 561-571. Lublin: KUL, 2009.

Maj, Adam. Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001). Warszawa: Wydawnictwo Adam, 2002.

Mariański, Janusz. Kryzys moralny czy transformacja wartości?. Lublin: KUL, 2001.

Michałowski, Stanisław. Pedagogia wartości. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Debit, 1993.

Olbrycht, Katarzyna. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: UŚ, 2000.

Rada Szkół Katolickich. Informator adresowy szkół katolickich w Polsce. Warszawa: Rada Szkół Katolickich, 2011.

Rada Szkół Katolickich. Informator adresowy szkół katolickich w Polsce. Warszawa: Rada Szkół Katolickich, 2014.

Rada Szkół Katolickich. Spotkanie nauczycieli szkół katolickich w Polsce z kard. Zenonem Grocholewskim – Prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej. Warszawa: Rada Szkół Katolickich, 2008.

Sławiński, Stanisław. „Uczeń szkoły katolickiej. Wychowanie do odpowiedzialności”. Ateneum Kapłańskie 3 (2007): 477-485.

Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. Janusz Poniewierski. Kraków: Wydawnictwo AA, 2009.

Sygut, Marek. „Szkoła katolicka – kontekst prawny”. Ignacjański Model Wychowania 1 (1995): 50-56.

Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.

Śliwińska, Teresa. „Potrzeba zakładania szkół katolickich”. Katecheta 3 (2003): 69-72.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: KUL, 2001.

Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), red. Stanisław Urbański. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.

Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, red. Adam Wieczorek. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.

Zakrzewska, Aldona. „Pedagogia szkoły katolickiej alternatywą wychowania w dobie ponowoczesności”. W: Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, red. Danuta Apanel, 147-157. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009.

Zakrzewska, Aldona. „Szkoła katolicka – jej (bez)sens istnienia w środowisku lokalnym”. W: Różne oblicza funkcjonowania szkoły, red. Lucyna Hurło, Małgorzata Przybysz-Zaremba, 189-199. Olsztyn: Wydawnictwo Prospekt, 2010.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism