Współczesna szkoła katolicka placówką kształtowania społecznie dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży

Aldona Zakrzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.014

Abstrakt


Artykuł rozpatruje współczesną szkołę katolicką jako jedną z instytucji oświatowych kształtujących społecznie dojrzałą osobowość dzieci i młodzieży. Autorka ukazuje placówkę katolicką jako miejsce, w którym z założenia podstawę jej działania stanowi integralne wychowanie, a zatem również jako środowisko kształtowania wśród młodych postawy służby społeczeństwu, działania na rzecz dobra wspólnego oraz formowania postaw patriotycznych, więzi i przynależności do własnego narodu, a także zdrowej „otwartości” wobec innych narodów. Fundamentem tych działań wydaje się być głównie oparcie systemu pedagogicznego tych placówek na wychowaniu dzieci i młodzieży ku wartościom, w tym także wartościom społecznym, wchodzącym w zakres wychowania obywatelskiego – między innymi wartościom wolności, sprawiedliwości, odpowiedzialności, szacunku, braterstwa. Młodzi jako przyszli obywatele, tak przygotowani do uczestnictwa w społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym życiu kraju i świata, mogą stać się podstawą budowania zdrowych i mocnych zasad moralnych w społeczeństwie. Przewodnim elementem rozważań jest nieustanne stawianie pytania: Czy udokumentowane założenia wychowawcze (w statutach, programach wychowawczych, planach pracy), stanowiące bazę funkcjonowania szkół katolickich w Polsce, są rzeczywiście wprowadzane w życie, a w konsekwencji, czy owe placówki pozytywnie oddziałują na rzeczywistość społeczną, kształtując społecznie dojrzałą osobowość młodego człowieka?

Słowa kluczowe


szkoła katolicka; wychowanie integralne; wychowa nie do wartości społecznych; wychowanie patriotyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Broda-Wysocki, Piotr. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Warszawa: IPiSS, 2003.

Chrobak, Stanisław. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1999.

Denek, Kazimierz. „Wartości i cele edukacji szkolnej”. Edukacja 3 (2000): 4-7.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Wydawnictwo Żak, 2006.

Furmanek, Waldemar. „Wychowanie do wartości drogą budowania tożsamości szkoły”. W: Kreowanie tożsamości szkoły, t. 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, 183-194. Lublin: KUL, 2009.

http://wnk.kuria.zg.pl/szkoly_katolickie_w_polsce.html (27.09.2015).

http://www.rsk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:szkoa-z-dusz&catid=48:media-o-rsk&Itemid=161 (27.09.2015).

Hurło, Lucyna. „Hierarchia wartości wśród młodzieży. Prawda czy złudzenie”. W: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. Jarosław Michalski, Aldona Zakrzewska, 438-447. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Kietlińska, Krystyna. Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: Wydawnictwo Dyfin, 2010.

Klepacz, Michał. Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej. Kielce: Drukarnia św. Józefa, 1930.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1996.

Maj, Adam. „Wartości religijne konstytuujące tożsamość szkoły katolickiej”. W: Kreowanie tożsamości szkoły, t. 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, 561-571. Lublin: KUL, 2009.

Maj, Adam. Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001). Warszawa: Wydawnictwo Adam, 2002.

Mariański, Janusz. Kryzys moralny czy transformacja wartości?. Lublin: KUL, 2001.

Michałowski, Stanisław. Pedagogia wartości. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Debit, 1993.

Olbrycht, Katarzyna. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: UŚ, 2000.

Rada Szkół Katolickich. Informator adresowy szkół katolickich w Polsce. Warszawa: Rada Szkół Katolickich, 2011.

Rada Szkół Katolickich. Informator adresowy szkół katolickich w Polsce. Warszawa: Rada Szkół Katolickich, 2014.

Rada Szkół Katolickich. Spotkanie nauczycieli szkół katolickich w Polsce z kard. Zenonem Grocholewskim – Prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej. Warszawa: Rada Szkół Katolickich, 2008.

Sławiński, Stanisław. „Uczeń szkoły katolickiej. Wychowanie do odpowiedzialności”. Ateneum Kapłańskie 3 (2007): 477-485.

Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. Janusz Poniewierski. Kraków: Wydawnictwo AA, 2009.

Sygut, Marek. „Szkoła katolicka – kontekst prawny”. Ignacjański Model Wychowania 1 (1995): 50-56.

Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.

Śliwińska, Teresa. „Potrzeba zakładania szkół katolickich”. Katecheta 3 (2003): 69-72.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: KUL, 2001.

Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), red. Stanisław Urbański. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.

Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, red. Adam Wieczorek. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.

Zakrzewska, Aldona. „Pedagogia szkoły katolickiej alternatywą wychowania w dobie ponowoczesności”. W: Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, red. Danuta Apanel, 147-157. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009.

Zakrzewska, Aldona. „Szkoła katolicka – jej (bez)sens istnienia w środowisku lokalnym”. W: Różne oblicza funkcjonowania szkoły, red. Lucyna Hurło, Małgorzata Przybysz-Zaremba, 189-199. Olsztyn: Wydawnictwo Prospekt, 2010.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism