„Fenomen świętego” wśród antropologicznych uwarunkowań wiary religijnej

Katarzyna Parzych-Blakiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.011

Abstrakt


Autor omawia „fenomen świętego” jako element należący do przestrzeni wiary religijnej. Według biblijnego przekazu, Bóg szuka człowieka i prowadzi do spotkania ze sobą. Ze strony człowieka warunkiem tego spotkania jest wiara. Wiara jest cnotą i charyzmatem. Cnota służy zbawieniu człowieka, a także prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem. Charyzmat uzdalnia do pracy na rzecz wspólnoty eklezjalnej. Wiara rozwija się w środowisku „ludzkim”, na które składa się wspólnota, działania edukacyjne oraz osobiste życie religijne. Święci należą do ludzkiego środowiska wiary, jako bohaterowie cnót chrześcijańskich, nauczyciele wiary i cudotwórcy. Beatyfikacja i kanonizacja wskazuje na charyzmat wiary zmarłego chrześcijanina. „Fenomen świętego” wyraża chrześcijański etos oraz nadrzędność życia wiecznego wobec doczesnego. Oznacza też istnienie relacji między żywymi i zmarłymi.

Słowa kluczowe


wiara; cnota; charyzmat; kult świętych; chrześcijański etos

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[b.a.], „Życiorysy błogosławionych męczenników diecezji łomżyńskiej”, Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne 4 (1999): 72-73.

Benedykt XVI. Encyklika Spe salvi. , dostęp: 2015-09-14.

Burnet, Regis. Maria Magdalena. Od skruszonej grzesznicy do oblubienicy Jezusa, tłum. Agnieszka Kuryś. Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2005.

Czura, Tomasz. „Teologiczna wizja piękna w kontekście postaci św. Mikołaja wyrażonej w ikonie”. W: Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 281-293. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2014.

Franciszek. Encyklika Evangelii gaudium. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 2013.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. , dostęp: 2015-09-14.

Kijas, Zdzisław J. „Antoni – Święty cudów”. W: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 135-145. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013.

Kobrzeniecka-Sikorska, Grażyna. „Życie św. Mikołaja w klejmach ikon hagiograficznych”. W: Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 103-114. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2014.

Mastej, Jacenty. „Wiara. B. Ujęcie systematyczne. 1. Aspekt teologiczno-fundamentalny”. W: Encyklopedia katolicka, t. 20, 445-446. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.

Męczennicy diecezji łomżyńskiej, red. Witold Jemielity, Paweł Bejger. Łomża, 2000.

Misiurek, Jerzy. „Wiara. B. Ujęcie systematyczne. 3. Aspekt duchowy”. W: Encyklopedia katolicka, t. 20, 448-449. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Dialog Przymierza. Dialogika komunikacji między Bogiem a człowiekiem”. W: Filozofia dialogu, t. 8, red. Józef Baniak, 167-184. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, 2009.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Eschatyczny wymiar doczesności w świetle encykliki Spe salvi”. W: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe salvi” Benedyka XVI, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 127-142. Olsztyn: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, 2010.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Kult św. Antoniego Padewskiego w wypowiedziach społecznościowych polskich internautów”. W: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 179-190. Olsztyn: Wydawnictwo Diecezji Warmińskiej, 2013.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Radość chrześcijańska jako cnota eklezjalna. Na marginesie «Evangelii gaudium» papieża Franciszka”. Studia Nauk Teologicznych PAN 8 (2013): 93-104.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Teologia dialogu jako perspektywa myślenia eklezjalnego. Zarys problematyki”. W: Filozofia dialogu, t. 7, red. Józef Baniak, 151-166. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, 2009.

Sobór Watykański II. „Konstytucja Lumen gentium”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002.

Stachowiak, Lech. „Charyzmat”. W: Encyklopedia katolicka, t. 3, 92-93. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1979.

Szałanda, Tomasz. „Jak dzisiaj mówić o św. Antonim Padewskim? Przyczynek do badań kaznodziejstwa hagiograficznego”. W: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 255-267. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013.

Witek, Stanisław. „Cnota”. W: Encyklopedia katolicka, t. 3, 521-523. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1979.

Zadykowicz, Tadeusz. „Wiara. B. Ujęcie systematyczne. 2. Aspekt moralny”. W: Encyklopedia katolicka, t. 20, 446-448. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.
ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism