Deconstruction of the Logos as a Threat to Religious Life

Dorota Anna Łażewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.008

Abstract


Christianity understands itself as a religion of logos, that is, a religion in accord with reason. Therefore, a weakening of reason, which is the logos, indicates a weakening, and even the degeneration of Christian life. In order to understand the truths of faith, philosophical arguments have been used. Deconstruction is a contemporary style of philosophical thought, which prevents understanding, for it serves not in the formulation of reasonable answers nor in demonstrating a lack of sense. Therefore, deconstruction demolishes the logocentric mode of thought that is “meaning,” “understanding” and “certainty.” Hence, it constitutes a threat to a life of faith that seeks understanding (fides quaerens intellectum).


Keywords


logos; deconstruction; faith; metaphysics; religious education

Full Text:

PDF (Polish)

References


Augustyn. „De praedestinatione sanctorum”. W: Patrologia Latina I – CCXVII (I–IV Indices), red. J. P. Migne. Paris 1878–1890.

Banasiak, Bogdan. Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Warszawa: Spacja, 1997.

Baszczak, Błażej. „Cielesność i dekonstrukcja chrześcijaństwa: Jean-Luc Nancy a Jacques Derrida”. Logos i Ethos 1 (2014), 21–50.

Benedykt XVI. „Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje”. L’Osservatore Romano 11 (2006): 25–27.

Bennington, Geoffrey. „Deconstruction is not what you think”. W: Deconstruction: Omnibus Volume, red. A. Papadakis, C. Cooke, A. Benjamin. London: Academy Editions, 1989.

Borowska, Ewa. Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Breczko, Jacek. „Dwa tysiące sześćsetletni poród: zmierzch czy świt filozofii?”. Sofia 7 (2007): 345–352.

Breczko, Jacek. Cywilizacja na zakręcie. Szkice z historii filozofii i z filozofii historii. Lublin: Norbertinum, 2014.

Breczko, Jacek. Dwa tysiące sześćsetletni poród. Wstęp do filozofii. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2007.

Burzyńska, Anna. Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2001.

Cembrzyńska, Paulina. Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.

Cichosz, Wojciech. Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej. Warszawa: Wydawnictwo Typo 2, 2010.

Cichosz, Wojciech. Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji. Gdańsk: Zakłady Graficzne im. KEN, 2001.

Derrida, Jacques. „List do japońskiego przyjaciela”. W: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, red. Michał P. Markowski. Bydgoszcz: Studio Φ: „Homini”, 1997.

Derrida, Jacques. O gramatologii. Warszawa: „KR”, 1999.

Dummet Michael. Logiczna podstawa metafizyki. Natura i przyszłość filozofii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998.

Ferszt-Piłat, Katarzyna. „Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie”. Journal of Modern Science 3 (2012): 109–124. Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. http://www.niedziela.pl/download/adhortacja_evangelii_gaudium.pdf.

Furmanek, Waldemar. „Banalizacja urzeczywistniania wartości”. W: Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. Waldemar Furmanek, Agnieszka Długosz, 173–183. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.

Gellner, Ernest. Postmodernizm, rozum i religia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,1997.

Gogacz, Mieczysław. Elementarz metafizyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Navo”,

Gogacz, Mieczysław. Podstawy wychowania. Niepokalanów: Wydawnictwo oo. Franciszkanów, 1993.

Jan Paweł II. Fides et ratio. Poznań: Pallottinum 1998.

Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Warszawa: De Agostini Polska, 2007.

Kołakowski, Leszek. O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria III. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Krońska, Irena. Sokrates. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989.

Łażewska, Dorota. „Derridiańska dekonstrukcja jako strategia odrzucania wartości prawdy w pedagogice”. W: Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. Waldemar Furmanek, Agnieszka Długosz, 165–172. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.

Maksymiuk, Piotr. „Derridiański taniec”. Preteksty 4 (2007): 95–114.

Marquard, Odo. Rozstanie z filozofią pierwszych zasad: studia filozoficzne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 1994.

Mazur, Tomasz. Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008.

Mizielińska, Joanna. (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia. Gdańsk: Słowo/Obraz/ Terytoria, 2004.

Morningstar, Chip. How To Deconstruct Almost Anything My Postmodern Adventu- re. www.wolnewyrazy.pl/.../how-top-deconstruct-almost-antything/.

Nawrocki, Andrzej. „O projekcie Jean-Luc Nancy «Dekonstrukcji chrześcijaństwa»”. Kwartalnik Filozoficzny 1 (2007): 37–59.

Nowak, Antoni J. Homo religiosus. Studium porównawczo-krytyczne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia ks. J. Sochoń. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002.

Prygoń, Stanisław. Interpretacja. Mówię, czytam, wygłaszam. Warszawa: Książka i Wiedza, 2007.

Ratzinger, Joseph. Europa Benedykta w kryzysie kultur. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2005.

Ratzinger, Joseph. Patrząc na Chrystusa. Ćwiczenia w wierze, nadziei, miłości. Warszawa: Katolicka Agencja Wydawnicza „MAG”, 1991.

Ratzinger, Joseph. Prawda w teologii. Kraków: Wydawnictwo M, 2005. Ratzinger, Joseph. Wiara i przyszłość. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2007.

Reale, Giovanni. Historia filozofii starożytnej. T. I. Od początków do Sokratesa. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.

Reale, Giovanni. Historia filozofii starożytnej. T. II. Platon i Arystoteles. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1997.

Rorty, Richard. Objectivity, relativism and truth. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Rorty, Richard. Przygodność, ironia, solidarność. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 1996.

Scupoli, Wawrzyniec. Walka duchowa. Poznań: Klub Książki Katolickiej, 2002. Slany, Krystyna. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2002.

Sochoń, Jan. Ponowoczesne losy religii. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2004.

Swieżawski, Stefan. Dobro i tajemnica. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1995.

Szulakiewicz, Marek. „Od chrześcijaństwa metafizycznego do dialogicznego”. Więź 3 (2006), 34–45.

Śmigiel, Wiesław. „Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła”. Roczniki Teologiczne 6 (2014): 41–55.

Welsch, Wolfgang. „Rozum i przejścia. O rozumie transwersalnym”. W: Rozumność i racjonalność, red. Tadeusz Buksiński, 91–110. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 1997.

Welsch, Wolfgang. Nasza postmodernistyczna moderna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 1998.

Zdybicka, Zofia J. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1993.

Zięba, Waldemar. Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Niespełnienie (R. Rorty). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie- go, 2009.

Żardecka-Nowak, Magdalena. Wspólnota i ironia. Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism