Dekonstrukcja logosu jako zagrożenie dla życia religijnego

Dorota Anna Łażewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.008

Abstrakt


Chrześcijaństwo rozumie siebie jako religię logosu, czyli religię według rozumu. Osłabienie rozumu, czyli logosu, oznacza zatem osłabienie, a nawet zanik, życia chrześcijańskiego. W celu zrozumienia prawd wiary posługiwano się argumentacją filozoficzną. Współczesnym stylem filozoficznego myślenia jest dekonstrukcja. Jednak dekonstrukcja uniemożliwia rozumienie. Nie służy bowiem do sformułowania sensownych odpowiedzi czy wykazania braku sensu, lecz uwalnia od sensu. Dekonstrukcja burzy zatem logocentryczny sposób myślenia, czyli „znaczenie”, „rozumienie”, „pewność”. Dlatego stanowi zagrożenie dla życia wiary poszukującej zrozumienia (fides quaerens intellectum).


Słowa kluczowe


logos; dekonstrukcja; wiara; metafizyka; pedagogika religijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn. „De praedestinatione sanctorum”. W: Patrologia Latina I – CCXVII (I–IV Indices), red. J. P. Migne. Paris 1878–1890.

Banasiak, Bogdan. Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Warszawa: Spacja, 1997.

Baszczak, Błażej. „Cielesność i dekonstrukcja chrześcijaństwa: Jean-Luc Nancy a Jacques Derrida”. Logos i Ethos 1 (2014), 21–50.

Benedykt XVI. „Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje”. L’Osservatore Romano 11 (2006): 25–27.

Bennington, Geoffrey. „Deconstruction is not what you think”. W: Deconstruction: Omnibus Volume, red. A. Papadakis, C. Cooke, A. Benjamin. London: Academy Editions, 1989.

Borowska, Ewa. Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Breczko, Jacek. „Dwa tysiące sześćsetletni poród: zmierzch czy świt filozofii?”. Sofia 7 (2007): 345–352.

Breczko, Jacek. Cywilizacja na zakręcie. Szkice z historii filozofii i z filozofii historii. Lublin: Norbertinum, 2014.

Breczko, Jacek. Dwa tysiące sześćsetletni poród. Wstęp do filozofii. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2007.

Burzyńska, Anna. Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2001.

Cembrzyńska, Paulina. Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.

Cichosz, Wojciech. Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej. Warszawa: Wydawnictwo Typo 2, 2010.

Cichosz, Wojciech. Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji. Gdańsk: Zakłady Graficzne im. KEN, 2001.

Derrida, Jacques. „List do japońskiego przyjaciela”. W: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, red. Michał P. Markowski. Bydgoszcz: Studio Φ: „Homini”, 1997.

Derrida, Jacques. O gramatologii. Warszawa: „KR”, 1999.

Dummet Michael. Logiczna podstawa metafizyki. Natura i przyszłość filozofii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998.

Ferszt-Piłat, Katarzyna. „Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie”. Journal of Modern Science 3 (2012): 109–124. Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. http://www.niedziela.pl/download/adhortacja_evangelii_gaudium.pdf.

Furmanek, Waldemar. „Banalizacja urzeczywistniania wartości”. W: Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. Waldemar Furmanek, Agnieszka Długosz, 173–183. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.

Gellner, Ernest. Postmodernizm, rozum i religia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,1997.

Gogacz, Mieczysław. Elementarz metafizyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Navo”,

Gogacz, Mieczysław. Podstawy wychowania. Niepokalanów: Wydawnictwo oo. Franciszkanów, 1993.

Jan Paweł II. Fides et ratio. Poznań: Pallottinum 1998.

Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Warszawa: De Agostini Polska, 2007.

Kołakowski, Leszek. O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria III. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Krońska, Irena. Sokrates. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989.

Łażewska, Dorota. „Derridiańska dekonstrukcja jako strategia odrzucania wartości prawdy w pedagogice”. W: Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. Waldemar Furmanek, Agnieszka Długosz, 165–172. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.

Maksymiuk, Piotr. „Derridiański taniec”. Preteksty 4 (2007): 95–114.

Marquard, Odo. Rozstanie z filozofią pierwszych zasad: studia filozoficzne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 1994.

Mazur, Tomasz. Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008.

Mizielińska, Joanna. (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia. Gdańsk: Słowo/Obraz/ Terytoria, 2004.

Morningstar, Chip. How To Deconstruct Almost Anything My Postmodern Adventu- re. www.wolnewyrazy.pl/.../how-top-deconstruct-almost-antything/.

Nawrocki, Andrzej. „O projekcie Jean-Luc Nancy «Dekonstrukcji chrześcijaństwa»”. Kwartalnik Filozoficzny 1 (2007): 37–59.

Nowak, Antoni J. Homo religiosus. Studium porównawczo-krytyczne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia ks. J. Sochoń. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002.

Prygoń, Stanisław. Interpretacja. Mówię, czytam, wygłaszam. Warszawa: Książka i Wiedza, 2007.

Ratzinger, Joseph. Europa Benedykta w kryzysie kultur. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2005.

Ratzinger, Joseph. Patrząc na Chrystusa. Ćwiczenia w wierze, nadziei, miłości. Warszawa: Katolicka Agencja Wydawnicza „MAG”, 1991.

Ratzinger, Joseph. Prawda w teologii. Kraków: Wydawnictwo M, 2005. Ratzinger, Joseph. Wiara i przyszłość. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2007.

Reale, Giovanni. Historia filozofii starożytnej. T. I. Od początków do Sokratesa. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.

Reale, Giovanni. Historia filozofii starożytnej. T. II. Platon i Arystoteles. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1997.

Rorty, Richard. Objectivity, relativism and truth. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Rorty, Richard. Przygodność, ironia, solidarność. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 1996.

Scupoli, Wawrzyniec. Walka duchowa. Poznań: Klub Książki Katolickiej, 2002. Slany, Krystyna. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2002.

Sochoń, Jan. Ponowoczesne losy religii. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2004.

Swieżawski, Stefan. Dobro i tajemnica. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1995.

Szulakiewicz, Marek. „Od chrześcijaństwa metafizycznego do dialogicznego”. Więź 3 (2006), 34–45.

Śmigiel, Wiesław. „Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła”. Roczniki Teologiczne 6 (2014): 41–55.

Welsch, Wolfgang. „Rozum i przejścia. O rozumie transwersalnym”. W: Rozumność i racjonalność, red. Tadeusz Buksiński, 91–110. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 1997.

Welsch, Wolfgang. Nasza postmodernistyczna moderna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 1998.

Zdybicka, Zofia J. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1993.

Zięba, Waldemar. Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Niespełnienie (R. Rorty). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie- go, 2009.

Żardecka-Nowak, Magdalena. Wspólnota i ironia. Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism