Wokół zagadnienia sprzeciwu. Wstępne rozpoznanie tematu – typologia pojęcia – zakres oddziaływania

Marcin Leźnicki, Malina Barcikowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.022

Abstrakt


W tekście omówiono szeroko dziś dyskutowane, zarówno w nauce, jak i poza nią, zagadnienie sprzeciwu przejawiającego się na pięciu płaszczyznach bycia człowiekiem, to jest: rzeczy i procesów naturalnych, przeżyć psychicznych, obiektywnych odpowiedników, instytucji społecznych i kulturowych, jak też na płaszczyźnie ducha. Warto przy tym dodać, że chociaż termin sprzeciwu posiada liczne określenia bliskoznaczne, jak choćby opierać się, nie godzić się na, przeciwstawiać się, wzbraniać się, oponować czy choćby protestować, to ostatecznie, co zostanie pokazane w artykule, nie są one tym samym, ich utożsamienie zaś niewątpliwie spłyca znaczenie kategorii sprzeciwu. Tym niemniej nie sposób nie zauważyć, że w zależności od wyboru płaszczyzny, na której dyskutuje się kategorię sprzeciwu, zmieniać bę dzie się jego synonimiczne pojmowanie, co również zostanie wykazane w tekście. Oprócz wstępnego nakreślenia zagadnienia sprzeciwu, jak też typologii wspomnianego pojęcia, w pracy zostanie ukazany szeroki zakres oddziaływania pojęcia sprzeciwu w ramach praktycznych odniesień.


Słowa kluczowe


Sprzeciw, płaszczyzna rzeczy i procesów naturalnych, płaszczyzna przeżyć psychicznych, płaszczyzna obiektywnych odpowiedników, płaszczyzna instytucji społecznych i kulturowych, płaszczyzna ducha; tożsamość

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism