Filozoficzne podstawy systemu pedagogicznego zmartwychwstańców w pismach Piotra Semenenki

Dominika Katarzyna Jagielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.030

Abstrakt


W dziełach Piotra Semenenki oraz innych twórców systemu pedagogicznego Zgromadzenia oo. Zmartwychwstańców można odnaleźć oryginalny i nowatorski system filozoficzny, próbujący zaktualizować filozofię scholastyczną (tomistyczną) i pogodzić ją z pewnymi uznanymi za wartościowe koncepcjami filozofii nowożytnej. Echa tego systemu filozoficznego obecne są w praktyce wychowawczej i dydaktycznej zmartwychwstańców, choć ich wkład we wprowadzenie neotomizmu do pedagogiki jest współcześnie niedoceniany. W niniejszych rozważaniach staram się przedstawić pewne podstawowe koncepcje dotyczące fundamentalnych kwestii ontologicznych i epistemologicznych, a także antropologicznych, jakie można odnaleźć wśród założycieli tego zgromadzenia. Oryginalne ujęcie tomizmu P. Semenenki może bowiem być bardzo inspirujące zarówno dla filozofów, jak i dla badających zmartwychwstańczy system edukacyjny pedagogów.


Słowa kluczowe


zmartwychwstańcy; filozofia; pedagogia; tomizm; Semenenko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


F. Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku dziewiętnastym, t. 2, Poznań-Warszawa 1914.

T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

J. Horowski, Tomistyczna myśl pedagogiczna w Polsce wobec idei personalizmu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (2011).

J. Iwicki CR, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 1, Katowice 1990.

J. Iwicki CR, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 2, Kraków-Kielce 2007.

W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami. Opr. A. Duda CR, Kraków 1996.

T. Kaszuba CR,, Piotr Semenenko i jego rozumienie tomizmu, http://www.biz.xcr.pl/files/Kaszuba-Semenenko-i-tomizm.pdf, z dn. 3 sierpnia 2013 r.

T. Kaszuba CR, Niektóre charakterystyczne elementy filozofii księdza Piotra Semenenki CR, http://www.biz.xcr.pl/files/Kaszuba-Filozofia-Semenenki.pdf, z dn. 3 sierpnia 2013 r.

T. Kaszuba CR, Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania, Rzym 1985.

T. Kaszuba CR, Trójpodział jako zasada istnienia i poznawania rzeczywistości, Rzym 2009, http://www.biz.xcr.pl/files/Kaszuba-Trojpodzial.pdf, z dn. 20 lipca 2013 r.

T. Kaszuba CR, Zasadność trójpodziału bytu w filozofii księdza Piotra Semenenki CR (próba oceny), Lublin 1963.

J. Kostkiewicz, Misje edukacyjne i ważniejsze instytucje oświatowo-wychowawcze zmartwychwstańców, w: J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, Kraków 2012.

J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków 2013.

J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, Kraków 2012.

J. Kostkiewicz, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego i jego system wychowawczy, w: J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, Kraków 2012.

M. Kowalski, D. Falcman, Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne, Kraków 2012.

M. Malewski, Niepewność wiedzy – zawodność praktyki edukacyjnej, w: „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 4 (2002).

S. Możdżeń, Pedagogia ojców i pisarzy Kościoła, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2005.

Papież Leon XIII, „Aeterni Patris” o studiach filozoficznych, (tłum. z łac.), Warszawa 1902.

P. Semenenko CR, Biesiady filozoficzne, „Przegląd Poznański”, 27 (1859).

P. Semenenko CR, Biesiady filozoficzne, „Przegląd Poznański” 28 (1859).

P. Semenenko CR, Credo, chrześcijańskie prawdy wiary, Kraków, 1896.

P. Semenenko CR, Wstęp: O modlitwie, w: P. Semenenko CR, Mistyka, Poznań 2009.

P. Smolikowski CR, System filozoficzny X. Piotra Semenenki, „Przegląd kościelny”, Poznań 1904.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2004.

P. Załęski Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera: Analiza struktury kategoryzującej pole religijne, „Kultura i Społeczeństwo” 224 (2003).

B. Żulińska, Z wychowawczej ideologii zmartwychwstańczej, „Ateneum Kapłańskie” t. 32 (1933).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism