Philosophical Basis of Resurrectionists’ Pedagogical System in Writings by Piotr Semenenko

Dominika Katarzyna Jagielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.030

Abstract


In the works by Piotr Semenenko, as well as other authors of the Congregation of the Resurrection one can find an original and innovative system of philosophy which tries to update scholastic philosophy and reconcile it with some concepts of modern philosophy recognized as valuable. Echoes of the philosophical system are present in educational and didactic practices of Resurrectionists, however their contribution to introduction of Neo-Thomism to pedagogy is underestimated nowadays. Hereof deliberations try to present some key concepts on fundamental ontological and epistemological issues, as well as anthropological which can be found among cofounders of the congregation. Original picture of Thomism by Semenenko can be really inspiring for philosophers, as well as for researchers of Resurrectionists’ education system of pedagogues.


Keywords


Resurrectionist; philosophy; pedagogy; Thomism; Semenenko

Full Text:

PDF (Polish)

References


F. Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku dziewiętnastym, t. 2, Poznań-Warszawa 1914.

T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

J. Horowski, Tomistyczna myśl pedagogiczna w Polsce wobec idei personalizmu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (2011).

J. Iwicki CR, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 1, Katowice 1990.

J. Iwicki CR, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 2, Kraków-Kielce 2007.

W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami. Opr. A. Duda CR, Kraków 1996.

T. Kaszuba CR,, Piotr Semenenko i jego rozumienie tomizmu, http://www.biz.xcr.pl/files/Kaszuba-Semenenko-i-tomizm.pdf, z dn. 3 sierpnia 2013 r.

T. Kaszuba CR, Niektóre charakterystyczne elementy filozofii księdza Piotra Semenenki CR, http://www.biz.xcr.pl/files/Kaszuba-Filozofia-Semenenki.pdf, z dn. 3 sierpnia 2013 r.

T. Kaszuba CR, Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania, Rzym 1985.

T. Kaszuba CR, Trójpodział jako zasada istnienia i poznawania rzeczywistości, Rzym 2009, http://www.biz.xcr.pl/files/Kaszuba-Trojpodzial.pdf, z dn. 20 lipca 2013 r.

T. Kaszuba CR, Zasadność trójpodziału bytu w filozofii księdza Piotra Semenenki CR (próba oceny), Lublin 1963.

J. Kostkiewicz, Misje edukacyjne i ważniejsze instytucje oświatowo-wychowawcze zmartwychwstańców, w: J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, Kraków 2012.

J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków 2013.

J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, Kraków 2012.

J. Kostkiewicz, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego i jego system wychowawczy, w: J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, Kraków 2012.

M. Kowalski, D. Falcman, Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne, Kraków 2012.

M. Malewski, Niepewność wiedzy – zawodność praktyki edukacyjnej, w: „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 4 (2002).

S. Możdżeń, Pedagogia ojców i pisarzy Kościoła, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2005.

Papież Leon XIII, „Aeterni Patris” o studiach filozoficznych, (tłum. z łac.), Warszawa 1902.

P. Semenenko CR, Biesiady filozoficzne, „Przegląd Poznański”, 27 (1859).

P. Semenenko CR, Biesiady filozoficzne, „Przegląd Poznański” 28 (1859).

P. Semenenko CR, Credo, chrześcijańskie prawdy wiary, Kraków, 1896.

P. Semenenko CR, Wstęp: O modlitwie, w: P. Semenenko CR, Mistyka, Poznań 2009.

P. Smolikowski CR, System filozoficzny X. Piotra Semenenki, „Przegląd kościelny”, Poznań 1904.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2004.

P. Załęski Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera: Analiza struktury kategoryzującej pole religijne, „Kultura i Społeczeństwo” 224 (2003).

B. Żulińska, Z wychowawczej ideologii zmartwychwstańczej, „Ateneum Kapłańskie” t. 32 (1933).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism