Wokół dyskusji o naukowej refleksji nad edukacją religijną w Polsce

Jerzy Bagrowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.004

Abstrakt


Warto wracać do zagadnienia współczesnych uwarunkowań procesu edukacji, a w szczególności naukowej refleksji o wychowaniu człowieka, zwłaszcza edukacji religijnej. W nakreśleniu podstawowych linii dyskusji o uwarunkowaniach edukacji religijnej oraz o jej treści i formach poważną rolę odgrywają subdyscypliny pedagogiki oraz teologii ex professo zajmujące się tym zagadnieniem. Należą do nich przede wszystkim: pedagogika religijna/religii, pedagogika chrześcijańska z jej wyznaniowymi odmianami oraz katechetyka jako subdyscyplina wpisana w teologię pastoralną. Każda z tych subdyscyplina ma własną tożsamość, a jednocześnie wspólne fundamenty i źródła o charakterze pedagogicznym i teologicznym. Na szczególną uwagę zasługuje rozwijająca się pedagogika religii/religijna. Subdyscyplina ta opiera się na źródłach typowych zarówno dla nauk teologicznych, jak i pedagogicznych. Podobnie wykorzystuje w swoich badaniach metody właściwe dla tych nauk, nie rezygnując także z empirycznych metod badawczych. Jest więc nauką na pograniczu teologii i pedagogiki. Pedagogika religii nie wyręcza katechetyki jako subdyscypliny bliskiej źródłami i przedmiotem zainteresowania, jej rozwój w niczym nie zagraża katechetyce, raczej wskazuje na potrzebę bliskiej współpracy tych subdyscyplin w refleksji nad edukacją religijną.


Słowa kluczowe


pedagogika religii; pedagogika chrześcijańska; katechetyka; teologia pastoralna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz Jerzy. 1997. „Współczesna młodzież”. Ateneum Kapłańskie 128: 3–15.

Bagrowicz Jerzy. 2000. „Edukacja religijna współczesnej młodzieży”. Toruń.

Bagrowicz Jerzy. 2007. „Od redakcji”. Paedagogia Christiana 2: 5–6.

Chłopkowska I.. 2011. „Chrzest w życiu i misji Kościoła (VI). Mistagogia – pogłębione wtajemniczenie”. Siedlce.

Cioran E. M.. 1998. „Z niewydanych zeszytów”. Zeszyty Literackie 3.

Forte B.. 2004. „Chrześcijaństwo europejskie wobec współczesnych wyzwań”. W Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. I. Lublin.

Guz T.. 2007. „W poszukiwaniu chrześcijańskiej filozofii wychowania”. W Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością. Lublin.

Horowski Jarosław. 2007. „Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku”. Toruń.

Jan Paweł II. 1996. „Encyklika Redemptor hominis”. W Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków.

Karasiewicz W.. 1933. „Wychowanie współczesne a religia”. Ateneum Kapłańskie 32: 113–143.

Karczewska Joanna. 2012. „Integralne wychowanie – chrześcijańska koncepcja Stefana Kunowskiego”. Kielce.

Kochel J.. 2001. „Wychowanie po Auschwitz”. W Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Opole.

Kostkiewicz Janina, Misiaszek Kazimierz. 2013. „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”. T. 2. Kraków.

Kostkiewicz Janina. 2012. „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”. T. 1. Kraków.

Kostkiewicz Janina. 2013. „Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939”. Kraków.

Krąpiec Mieczysław Albert. 1997. „Ludzka wolność i jej granice”. Warszawa.

Kunowski Stefan. 1949. „Aktualność pedagogiki katolickiej”. Ateneum Kapłańskie 50: 438–439.

Kustra Czesław. 2002. „Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka: współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912)”. Toruń.

Kustra Czesław. 2012. „Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831–1923)”. Toruń.

Mariański Janusz. 1993. „Religijność młodzieży polskiej”. Ethos 23: 97–112.

Mariański Janusz. 1994. „Młodzież współczesna wobec wartości”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 6: 135–159.

Mariański Janusz. 2000. „Młodzież – sens – Kościół. Wspólne poszukiwanie drogi”. W Tertio millenio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia. Lublin.

Michalski Jarosław. 2004. „Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne”. Toruń.

Michalski Jarosław. 2011. „Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla”. Toruń.

Milerski Bogusław. 2011. „Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii”. Warszawa.

Paras S.. 1947. „Pedagogika katolicka na tle współczesnych prądów wychowawczych”. Ateneum Kapłańskie 46: 163–178.

Piwowarski W.. 1991. „Młodzież a wartości podstawowe”. W Religia w dobie przełomu w Polsce, 106-134. Warszawa.

Polak M.. 2012. „Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium pastoralno-teologiczne”. Poznań.

Poręba Piotr. 2006. „Naukowe podstawy pedagogiki ks. Walentego Gadowskiego”. W Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861–1956) w rozwój katechetyki, 129–187. Kraków.

Rynio Alina. 2004. „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II”. Lublin.

Sareło Zbigniew. 1995. „Postmodernistyczny styl myślenia i życia”. W Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Warszawa.

Schipperges K. L.. 1994. „Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia”. Communio 9: 274–278.

Sloterdijk P.. 1999. „Assai d’intoxication volontaire”. Paris.

Tochowicz P.. 1935. „Podstawy filozoficzne nowoczesnej pedagogiki”. Ateneum Kapłańskie 35: 19–35.

Weigl G.. 2006. „Wielkie serce Europy”. Ozon 17–18: 48.

Wiegand W.. 1994. „Religiöse Erziehung in der Lebenswelt der Moderne. Zur sozialwissenschaftlichen und theologischen Grundlegung eines pragmatischen Modelles religiöser Erziehung”. Wilhelmsfeld.

Woroniecki Jacek. 1947. „Program integralnej pedagogiki katolickiej”. Ateneum Kapłańskie 47: 32.

Życiński Józef. 2008. „Personalizm po śmierci podmiotu ludzkiego”. W Personalizm polski. Lublin.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism