Concerning a Scientific Reflection upon Religious Education in Poland

Jerzy Bagrowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.004

Abstract


It is worth returning to the question of contemporary education process conditions; in particular to a scientific reflection on human upbringing and specifically to religious education. A discussion on conditions for religious education, the education contents and forms is basically outlined by sub-disciplines of pedagogy and theology which ex professo deal with the problem and thus a play a vital role in the discussion scope delineation. These scientific sub-disciplines are first and foremost: religious pedagogy and pedagogy of religion, Christian pedagogy with all its denominational variations as well as catechetics as a sub-discipline comprised within pastoral theology. Each and every sub-discipline has its own identity, yet their foundations and sources in pedagogical and theological sense are common. A particular attention should be applied to the development of religious pedagogy and pedagogy of religion. This sub-discipline is based upon what is typical both for the science of theology as well as pedagogy. For its research methodology the sub-discipline also makes use of methods typical for both sciences however it does not neglect empirical research methods. Thus this is a science operating at the verge of theology and pedagogy. Pedagogy of religion, although in its sources and scope of interest similar to catehetics does not attempt to do the job for the latter. A development of pedagogy of religion does not pose any threat upon catehetics; it rather indicates the need for the two sub-disciplined to work more closely when reflecting upon religious education.


Keywords


religious pedagogy and pedagogy of religion; Christian pedagogy; catechetics; pastoral theology

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bagrowicz Jerzy. 1997. „Współczesna młodzież”. Ateneum Kapłańskie 128: 3–15.

Bagrowicz Jerzy. 2000. „Edukacja religijna współczesnej młodzieży”. Toruń.

Bagrowicz Jerzy. 2007. „Od redakcji”. Paedagogia Christiana 2: 5–6.

Chłopkowska I.. 2011. „Chrzest w życiu i misji Kościoła (VI). Mistagogia – pogłębione wtajemniczenie”. Siedlce.

Cioran E. M.. 1998. „Z niewydanych zeszytów”. Zeszyty Literackie 3.

Forte B.. 2004. „Chrześcijaństwo europejskie wobec współczesnych wyzwań”. W Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. I. Lublin.

Guz T.. 2007. „W poszukiwaniu chrześcijańskiej filozofii wychowania”. W Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością. Lublin.

Horowski Jarosław. 2007. „Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku”. Toruń.

Jan Paweł II. 1996. „Encyklika Redemptor hominis”. W Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków.

Karasiewicz W.. 1933. „Wychowanie współczesne a religia”. Ateneum Kapłańskie 32: 113–143.

Karczewska Joanna. 2012. „Integralne wychowanie – chrześcijańska koncepcja Stefana Kunowskiego”. Kielce.

Kochel J.. 2001. „Wychowanie po Auschwitz”. W Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Opole.

Kostkiewicz Janina, Misiaszek Kazimierz. 2013. „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”. T. 2. Kraków.

Kostkiewicz Janina. 2012. „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”. T. 1. Kraków.

Kostkiewicz Janina. 2013. „Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939”. Kraków.

Krąpiec Mieczysław Albert. 1997. „Ludzka wolność i jej granice”. Warszawa.

Kunowski Stefan. 1949. „Aktualność pedagogiki katolickiej”. Ateneum Kapłańskie 50: 438–439.

Kustra Czesław. 2002. „Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka: współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912)”. Toruń.

Kustra Czesław. 2012. „Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831–1923)”. Toruń.

Mariański Janusz. 1993. „Religijność młodzieży polskiej”. Ethos 23: 97–112.

Mariański Janusz. 1994. „Młodzież współczesna wobec wartości”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 6: 135–159.

Mariański Janusz. 2000. „Młodzież – sens – Kościół. Wspólne poszukiwanie drogi”. W Tertio millenio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia. Lublin.

Michalski Jarosław. 2004. „Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne”. Toruń.

Michalski Jarosław. 2011. „Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla”. Toruń.

Milerski Bogusław. 2011. „Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii”. Warszawa.

Paras S.. 1947. „Pedagogika katolicka na tle współczesnych prądów wychowawczych”. Ateneum Kapłańskie 46: 163–178.

Piwowarski W.. 1991. „Młodzież a wartości podstawowe”. W Religia w dobie przełomu w Polsce, 106-134. Warszawa.

Polak M.. 2012. „Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium pastoralno-teologiczne”. Poznań.

Poręba Piotr. 2006. „Naukowe podstawy pedagogiki ks. Walentego Gadowskiego”. W Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861–1956) w rozwój katechetyki, 129–187. Kraków.

Rynio Alina. 2004. „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II”. Lublin.

Sareło Zbigniew. 1995. „Postmodernistyczny styl myślenia i życia”. W Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Warszawa.

Schipperges K. L.. 1994. „Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia”. Communio 9: 274–278.

Sloterdijk P.. 1999. „Assai d’intoxication volontaire”. Paris.

Tochowicz P.. 1935. „Podstawy filozoficzne nowoczesnej pedagogiki”. Ateneum Kapłańskie 35: 19–35.

Weigl G.. 2006. „Wielkie serce Europy”. Ozon 17–18: 48.

Wiegand W.. 1994. „Religiöse Erziehung in der Lebenswelt der Moderne. Zur sozialwissenschaftlichen und theologischen Grundlegung eines pragmatischen Modelles religiöser Erziehung”. Wilhelmsfeld.

Woroniecki Jacek. 1947. „Program integralnej pedagogiki katolickiej”. Ateneum Kapłańskie 47: 32.

Życiński Józef. 2008. „Personalizm po śmierci podmiotu ludzkiego”. W Personalizm polski. Lublin.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism