Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje.

Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

Szeroka formuła pisma pozwala na umieszczenie artykułów spoza dziedziny pedagogiki religii, np. wychowania moralnego, społecznego, wychowania do wolności, demokracji, bioetyki, znaczenia mediów elektronicznych w wychowaniu. Czasopismo poświęca wiele miejsca wychowaniu młodzieży, zjawiskom patologii, uzależnieniom, pedagogice specjalnej, ekologii czy nowej dziedzinie — tanatopedagogice. Redakcja uwzględnia także wyniki empirycznych badań zjawisk wychowawczych oraz inny niż pedagogicznoreligijny punkt widzenia. Profil czasopisma pozwala na umieszczenie problematyki historii wychowania oraz sylwetek wybitnych wychowawców i pedagogów. Obecna jest również problematyka pedagogiczna podejmowana podczas kolejnych zjazdów pedagogicznych.

Dział obejmujący zagadnienia z zakresu szeroko ujmowanej pedagogiki rodziny wskazuje na aktualne problemy życia rodzinnego, sytuację rodziny, także zagrożenia wychowania w rodzinie. Sprawozdania prezentują ważne wydarzenia i spotkania pedagogiczne oraz katechetyczne. Dział recenzji natomiast wskazuje na polskie i obcojęzyczne prace z zakresu pedagogiki ogólnej oraz pedagogiki religii.

 

Działy

Artykuły / Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Ruch Focolari / Focolare Movement

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Loneliness

Redaktorzy
  • Julian Stern
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Pedagogika rodziny / Family pedagogy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Józef Tischner jako filozof wychowania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania/Reports

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje / Reviews

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Integral Education

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Editorial

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Reports

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Religious Education and the Development of Subjectivity

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Wszystkie teksty przesłane do redakcji podlegają procedurze recenzowania; fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania.

2. Wstępnej recenzji obejmującej ocenę formalną i tematyczną dokonują członkowie redakcji.

3. Po wstępnej akceptacji ze strony redakcji do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której pracuje autor tekstu.

4. Proces recenzowania przeprowadzany jest według modelu double-blind review – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości; w przypadku braku możliwości zastosowania zasady recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (zachodzi wówczas, gdy istnieją: bezpośrednie relacje osobiste między autorem i recenzentem [pokrewieństwo, związki prawne, konflikt], relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat).

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Autor tekstu jest informowany o wynikach recenzji – bez podawania nazwiska recenzenta.

7. Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Naukowa

prof. dr Joaquim Azevedo - Universidade Católica Portuguesa de Porto
ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr Britt-Mari Barth - Catholic University of Paris
prof. dr Italo Fiorin - LUMSA Università (Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma)
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr Giuseppe Milan - Università degli Studi di Padova
ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof ChAT, prof. APS - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
prof. dr Uto Meier - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – Uniwersytet Śląski w Cieszynie
prof. dr Araceli del Pozo Armentia - The Complutense University of Madrid
prof. dr Juan Carlos Torre Puente - Universidad Pontificia Comillas, Madrid
prof. dr Julian Stern
- York St John University
prof. dr John Swinton - University of Aberdeen

 

Redakcja

Redaktor Naczelny

Dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

Zastępca

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

Sekretarz

Dr Tomasz Różański (UMK)

Mgr Renata Deka (UMK)

Ks. dr Leszek Waga (UO)

 

Recenzenci

Osoby współpracujące z czasopismem "Paedagogia Christiana" jako recenzenci:

prof. dr Isabel Baptista (Portuguese Catholic University, Portugalia); dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK (Polska); prof. dr Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); prof. dr Silvia Cataldi (Sapienza Universita di Roma, Włochy); dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Polska); dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK (Polska); prof. dr. Michele De Beni (Università di Verona, Włochy); dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (Polska); dr hab. Anna Gaweł (UJ, Polska); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR (Polska); dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM (Polska); prof. dr Juan García Gutiérrez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, Hiszpania); prof. dr. Gennaro Iorio (University of Salerno, Włochy); dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US (Polska); dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW (Polska); prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ, Polska); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK, Polska); dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW (Polska); dr hab. Dariusz Kurzydło (UKSW, Polska); prof. dr. Alberto Lo Presti (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); prof. dr. David Luque (Universidad Rey Juan Carlos, Hiszpania); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ, Polska); prof. dr hab. Zbigniew Marek (AI, Polska); dr. hab. Lidia Marszałek, prof. KSW (Włocławek, Polska); dr hab. Anna Murawska, prof. US (Polska); dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Polska); prof. dr hab. Urszula Ostrowska (Akademia im. Jana Paradyża, Gorzów Wielkopolski); prof. dr hab. Mirosław Patalon (AP, Słupsk, Polska); prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ, Polska); prof. dr. José Luis Rodríguez Sáez (Universidad de Valladolid, Hiszpania); dr hab. Jan Rutkowski (UW, Polska); prof. dr. Richard Rymarz (The Australian Institute of Theological Education, Australia); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL (Polska); dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW (Polska); dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW (Polska); prof. dr. Monika Scheidler (Technische Universität Dresden, Niemcy); prof. dr. Stefan Tobler (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Rumunia); prof. dr. Pál Tóth (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK (Polska); dr hab. Anna Walulik, prof. AIK (Polska); prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek (UŚ, Polska); prof. dr. Andrzej Wodka (Akademia Alfonsjańska w Rzymie, Włochy); dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ) (Polska)

Recenzenci artykułów w 2019 roku:

prof. dr. Philippe Oliveira de Almeida (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazylia); prof. dr William Bartley (University of Saskatchewan, Kanada); dr hab. Tomasz Biernat, prof. WSB (Gdańsk, Polska); prof. dr Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); prof. dr Silvia Cataldi (Sapienza Universita di Roma, Włochy); dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Polska); dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK (Polska); prof. dr. Michele De Beni (Università di Verona, Włochy); dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Polska); dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (Polska); prof. dr. Eileen FitzGerald (Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Unidad Académica Cochabamba, Boliwia); prof. dr. Kees de Groot (Tilburg University, Holandia); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR (Polska); prof. dr Juan García Gutiérrez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, Hiszpania); prof. dr. Michael Hainz (Universität Leipzig, Niemcy); prof. dr. Gennaro Iorio (University of Salerno, Włochy); dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US (Polska); prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (UP JPII, Kraków, Polska); prof. dr. Mary Keator (Westfield State University, Westfield, USA);  dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW (Polska); prof. dr hab. Roman Leppert (UKW, Polska); dr Tomasz Leszniewski (UMK, Polska); prof. dr. Alberto Lo Presti (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); prof. dr. David Luque (Universidad Rey Juan Carlos, Hiszpania); prof. dr hab. Zbigniew Marek (AI, Polska); dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Polska); prof. dr. Roberta Ricucci (University of Turin, Włochy); prof. dr. José Luis Rodríguez Sáez (Universidad de Valladolid, Hiszpania); dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (Polska); prof. dr. Martin Rothgangel (Universität Wien, Austria); dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (Polska); dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW (Polska); prof. dr Jan Strassheim (Keio University, Japonia); prof. dr. Ondřej Stulík (University of West Bohemia, Czechy); prof. dr. Zenon Szabłowiński (Catholic Theological Institute, Port Moresby, Papua New Guinea); dr Jacek Tandej (Catholic Theological Institute, Port Moresby, Papua New Guinea); prof. dr. Stefan Tobler (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Rumunia); prof. dr. Pál Tóth (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); dr hab. Anna Walulik, prof. AIK (Polska); dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK (Polska); prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek (UŚ, Polska); prof. dr. Andrzej Wodka (Akademia Alfonsjańska w Rzymie, Włochy); dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ (Polska)

Recenzenci artykułów w 2018 roku:

prof. dr Isabel Baptista (Portuguese Catholic University, Portugalia); dr hab. Tomasz Biernat, prof. WSB (Gdańsk, Polska); dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK (Polska); prof. dr Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Polska); prof. dr Folco Cimagalli (LUMSA, Rzym, Włochy); dr Joanna Cukras-Stelągowska (UMK, Polska); dr Andrea Dessardo (Università Europea di Roma, Włochy); dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Polska); prof. dr. hab. Ágnes Engler (University of Debrecen, Węgry); dr hab. Anna Gaweł (UJ, Polska); dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM (Polska); dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT (Polska); prof. dr. Gennaro Iorio (University of Salerno, Włochy); dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW (Polska); dr hab. Danuta Kopeć, prof. UAM (Polska); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK, Polska);  dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (Polska); dr hab. Dariusz Kurzydło (UKSW, Polska); prof. dr hab. Roman Leppert (UKW, Polska); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ, Polska); prof. dr hab. Zbigniew Marek (AI, Polska); dr hab. Anna Murawska, prof. US (Polska); dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Polska); prof. dr hab. Urszula Ostrowska (Akademia im. Jana Paradyża, Gorzów Wielkopolski, Polska); prof. dr hab. Mirosław Patalon (AP, Słupsk, Polska); dr hab. Jan Rutkowski (UW, Polska); prof. dr. Richard Rymarz (The Australian Institute of Theological Education, Australia); dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW (Polska); prof. dr. Monika Scheidler (Technische Universität Dresden, Niemcy); prof. dr. Olena Vasylenko (NAIA of Ukraine, Kijów, Ukraina); dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK (Polska); dr hab. Anna Walulik, prof. AIK (Polska); prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek (UŚ, Polska); dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ, Polska)

Recenzenci artykułów w 2017 roku:

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK; dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL; dr hab. Anna Gaweł (UJ); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR; dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM; dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US; dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW; prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW; dr hab. Dariusz Kurzydło (UKSW); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); dr. hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS; dr hab. Anna Murawska, prof. US; dr hab. Danuta Opozda (KUL); prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Kazimierz Skoczylas (UMK); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW; dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK; dr hab. Anna Walulik, prof. AIK; dr hab. Wacław Wierzbiniec, prof. UR; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w 2016 roku:

dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL; dr hab. Anna Gaweł (UJ); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. URz; dr hab. Iwona Jazukiewicz (USz); prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); prof. dr hab. Zbigniew Marek (AI); dr. hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS; dr hab. Anna Murawska, prof. USz; dr hab. Danuta Opozda (KUL); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w 2015 roku:

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL;  dr hab. Grzegorz Grzybek, prof URz; dr hab. Iwona Jazukiewicz (USz); prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogikum WSNS; dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); dr hab. Anna Murawska, prof. USz; dr hab. Danuta Opozda (KUL); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW; ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w latach 2012-2014:

prof. dr hab. Alicja Kicowska; ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO; ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, prof. UMK; prof. dr hab. Janina Rutkowiak; dr hab. Andrzej Sowiński, prof. PWSZ (Gorzów Wielkopolski); prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski; ks. prof. dr hab. Edward Walewander - oraz recenzenci z roku 2015

 

Zasady etyki publikacyjnej

Czasopismo „Paedagogia Christiana” przyjęło i stosuje zasady etyczne zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Z tego względu:

1. Do procedowania przyjmowane są artykuły oryginalne, niepublikowane wcześniej w całości lub części i niezawierające zapożyczeń z innego dzieła, które naruszałyby prawa osób trzecich, a czasopismo narażałyby na podważenie jego wiarygodności; redakcja może użyć odpowiedniego oprogramowania do sprawdzenia ewentualnego plagiatu.

2. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do procedowania artykułów, które w tym samym czasie przesłano do redakcji innego periodyku lub przygotowywane są do publikacji jako rozdział w innym wydawnictwie.

3. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), redakcja wymaga określenia tego w pierwszym przypisie.

4. Autor powinien uzyskać zgodę współautorów na zgłoszenie artykułu do czasopisma przed jego zgłoszeniem, a także zgodę finansującej projekt instytucji, o ile jest to wymagane.

5. Redakcja nie dopuszcza praktyk: ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji przez osobę nieujawniającą swojego udziału jako autora) oraz guest authorship (przypisanie współautorstwa osobie, której wkład w powstanie dzieła był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), jako przejawów nierzetelności naukowej; wykryte przypadki tych praktyk skutkują powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

6. Redakcja prosi o zamieszczenie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure), o ile takowy występuje, a także o powiadomienie redakcji o ewentualnych źródłach konfliktu interesów (dotyczy to także współautorów niezgłaszających pracy do druku).

7. Autor zgłaszający tekst do publikacji potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie zasadami etycznymi i zostały one zachowane.

8. Decyzja o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu podejmowana jest przez redakcję po zasięgnięciu opinii dwóch zewnętrznych recenzentów, dokonujących oceny merytorycznej tekstu bez znajomości tożsamości autora/autorów; tożsamość recenzentów danego artykułu również nie jest ujawniana (double-blind review); ze względu na niezgodność z profilem pisma lub niski poziom merytoryczny artykuł może zostać odrzucony przez redakcję bez zasięgania opinii recenzentów.

9. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce; po ich wykryciu obowiązkiem redaktora naczelnego jest w zależności od natury i powagi naruszonych zasad albo zamieszczenie sprostowania, albo usunięcie artykułu z wydania elektronicznego oraz papierowego (informacja o usunięciu w najbliższym zeszycie z podaniem przyczyn); redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia instytucji zatrudniającej autora/autorów i finansujących badania o wystąpieniu nierzetelności naukowej.Partnerzy platformy czasopism