Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 5, No 3 (2017) Maciej Jakub Zieliński, „Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-8577-8, ss. 261 Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 3, No 2 (2015) Marian Żukowski (red.), „Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem” Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Warszawa–Lublin 2014, ISBN 978-83-919310-9-7, ss. 252 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 2, No 2 (2014) Martyna Łaszewska-Hellriegel, „Państwo a dzieci – czyli jak prowadzić politykę rodzinną (studium prawno- -porównawcze polskiego i niemieckiego systemu zabezpieczeń społecznych)”, TNOiK, Toruń 2012, ISBN 978–83–7285–591–6 Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 2, No 1 (2014) Małgorzata Cilak, „Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, TNOiK, Toruń 2013, ISBN 978–83–7285–694–4, ss. 368 Szczegóły   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 6, No 3 (2018) Mechanizm rozliczenia podatku od towarów i usług w relacji inwestor – główny wykonawca (nabywca usług budowlanych) oraz wykonawca w kontekście zmian prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Abstrakt   PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 1, No 1 (2013) Michael Stolleis, „Origins of the Welfare State: Social Policy in Germany to 1945” Springer Verlag, Heidelberg-New York-Dordrecht-London 2013, seria wydawnicza German Social Policy, t. 2, ISBN 978-3-64222521-5, ss. 188 Szczegóły   PDF
Anna Tarnowska
 
Vol 4, No 4 (2016) Modele realizacji zadań własnych gminy na gruncie ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o publicznym transporcie zbiorowym i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 4, No 3 (2016) Moralność jako element podejmowania decyzji finansowych w sektorze publicznym Abstrakt   PDF
Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki
 
Vol 4, No 4 (2016) Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych Abstrakt   PDF
Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk
 
Vol 6, No 4 (2018) National Fund for the Protection of Heritage Monuments – principles for the establishment and operation Abstrakt   PDF (English)
Małgorzata Ofiarska
 
Vol 8, No 2 (2020) National Revenue Administration – current organisational and financial problems Abstrakt   PDF (English)
Ireneusz Nowak
 
Vol 7, No 1 (2019) Ne bis in idem in the tax process Abstrakt   PDF (English)
Damian Czudek
 
Vol 2, No 1 (2014) O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 5, No 4 (2017) O możliwości dziedziczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania Abstrakt   PDF
Tomasz Brzezicki
 
Vol 4, No 1 (2016) O słusznym rozkładzie ciężaru podatkowego w państwie Abstrakt   PDF
Mateusz Langer
 
Vol 3, No 1 (2015) Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań Abstrakt   PDF
Mateusz Klupczyński
 
Vol 3, No 1 (2015) Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce Abstrakt   PDF
Jolanta Ciak, Beata Wąsewicz
 
Vol 3, No 1 (2015) Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zaległości składkowe a przesłanki egzoneracyjne Abstrakt   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 1, No 2 (2013) Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek, Przemysław Zdyb
 
Vol 3, No 4 (2015) Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia w związku z niedopełnieniem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne Abstrakt   PDF
Damian Wąsik, Natalia Wąsik, Tomasz Kuczur
 
Vol 4, No 1 (2016) Odpowiedzialność karna skarbowa komornika sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług Abstrakt   PDF
Fabian Nalikowski
 
Vol 5, No 1 (2017) Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – wybrane problemy orzecznicze Abstrakt   PDF
Paweł Majka
 
Vol 8, No 2 (2020) Odpowiedzialność wspólników zagranicznych spółek osobowych za zaległości podatkowe na podstawie art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej Abstrakt   PDF
Wiktor Podsiadło
 
Vol 4, No 2 (2016) Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w samorządach (zagadnienia prawne) Abstrakt   PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 3, No 2 (2015) Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek
 
76 - 100 z 208 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism