Skutki podatkowe sprzedaży psów rasowych na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych

Marta Sagan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2021.006

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest problematyka skutków podatkowych sprzedaży psów rasowych na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz analizy przepisów ustawy o ochronie zwierząt i Kodeksu cywilnego przyjęto tezę, iż umowa sprzedaży psa rasowego, jako czynność cywilnoprawna, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest bowiem m.in. umowa sprzedaży rzeczy, a w sprawach nieuregulowanych w ustawie o ochronie zwierząt (w zakresie nieuregulowanym znajduje się m.in. właśnie kwestia obrotu zwierzętami) do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Podkreślono kwestię, istotną w kontekście przedmiotu opodatkowania, braku legalnej definicji „psa rasowego”. Wątpliwości może budzić natomiast ustalenie kryteriów, które pozwolą na jednoznaczne określenie, kiedy mamy do czynienia z psem rasowym, ze względu na wspomniany brak zdefiniowania tego pojęcia w obowiązujących przepisach. W badaniach zastosowano metodę formalno-dogmatyczną.

Słowa kluczowe


podatek; czynność cywilnoprawna; pies rasowy; sprzedaż; umowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernat R., Sposób określenia wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 861, s. 79–91.

Brzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne, „Toruński Rocznik Podatkowy”, 2008, s. 115–140.

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2013.

Duraj M., Rasy niebezpieczne psów w prawie polskim i w prawie niektórych landów niemieckich, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 11, s. 32–46.

Etel L., Komentarz do art. 21 [w:] R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, 2017, LEX/el.

Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Halasz A., Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym – w poszukiwaniu woli ustawodawcy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, nr 1 (120), s. 599–608.

Halasz A., Stosowanie definicji pojęć prawnych a zasada pewności w prawie podatkowym [w:] A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, C.H. Beck, Warszawa 2020.

Hauser M., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. 65, Wrocław 2005, s. 151–168.

Kozioł A., Komentarz do art. 535 [w:] M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–764(9)), Wolters Kluwer 2018, LEX /el.

Mastalski R., Glosa do wyroku SN z 18.05.2001 r., III RN 95/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, nr 5, LEX /el.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOIK, Toruń 2006.

Ofiarski Z., Komentarz do art. 1, komentarz do art. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Wolters Kluwer 2018, LEX /el.

Pązik A., Komentarz do art. 10 [w:] M. Słomski, A. Pązik, Prawo łowieckie. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX /el.

Radzikowski K., Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych, Wolters Kluwer 2015, LEX /el.

Skalimowski P., Podatkowe skutki nieważności czynności prawnej, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2011, s. 20–59.

Skowrońska-Bocian K. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, K. Pietrzykowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 1999.

Święch-Kujawska K., Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 3 (87), cz. 2, s. 88–99.

Waluga M., Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism