Logistics Service Centre – legal, financial and organisational issues

Jacek Wantoch-Rekowski, Wojciech Morawski, Monika Noga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.018

Abstrakt


Centrum Usług Logistycznych – problematyka prawnofinansowa i organizacyjna. Problematyka prawnofinansowa i organizacyjna instytucji gospodarki budżetowej rzadko jest przedmiotem analizy doktryny prawa finansowego. Do tej pory brak opracowań, w ramach których szczegółowej analizie poddane zostałoby Centrum Usług Logistycznych, funkcjonujące właśnie jako instytucja gospodarki budżetowej. Autorzy przede wszystkim skupili się w opracowaniu na zagadnieniach dotyczących utworzenia Centrum Usług Logistycznych, jego statucie, zadaniach i gospodarce finansowej. Autorzy poddali krytyce tę część działalności Centrum Usług Logistycznych, która wykracza poza zadania o charakterze publicznym. Poddano także w wątpliwość zasadność szerokiego angażowania się instytucji gospodarki budżetowej w działalność o charakterze komercyjnym.

Słowa kluczowe


finanse publiczne; instytucja gospodarki budżetowej; Centrum Usług Logistycznych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Błaszko A., Finanse publiczne. Komentarz do ustawy, INFOR, Warszawa 2017.

Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TNOiK, Toruń 2010.

Kopyściańska K. [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Z. Ofiarski (ed.), Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.

Malinowska-Misiąg E. [in:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, W. Misiąg (ed.), C.H. Beck, Warszawa 2019.

Wantoch-Rekowski J., Morawski W., Podstawy prawa finansów publicznych. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń 2019.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism