Zamówienia publiczne na innowacje

Anna Wójtowicz-Dawid

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.011

Abstrakt


Autorka podejmuje problematykę zagadnienia zamówień publicznych na innowacje (PPI i PCP), przybliżając znaczenie tej instytucji prawnej, przedstawia i wyjaśnia ją przez wskazanie charakterystyki, zwracając uwagę na rolę, jaką spełniają w obrocie gospodarczym, oraz oczekiwania Unii Europejskiej związane z ich stosowaniem. Charakterystyka zamówień przedkomercyjnych (PCP), jak również zamówień w dziedzinie innowacji (PPI) przybliża każdą z nich, wskazując na funkcje i znaczenie. Zamówienia na innowacje to zmiany w podejściu zamówień publicznych do nabywanych towarów, usług i robót budowlanych z perspektywy nabywania produktów, usług zawierających w sobie najnowsze rozwiązania techniki czy też najnowsze technologie. To również zmiana postrzegania zamówień publicznych jako narzędzia do osiągania celów oraz zaspokajania zdefiniowanych potrzeb przez jednostki publiczne. Wyższa jakość realizowanych zadań ma stać się stymulatorem rozwoju gospodarki.

Słowa kluczowe


zamówienia publiczne; zamówienia innowacyjne; PCP; PPI

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowiec A., Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na in-nowacje, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.

Borowski P.F., Przedsiębiorstwa XXI wieku, „Europejski Doradca Samorządowy” 2011, nr 2, s. 8–13.

Cieślak R., Przedkomercyjne zamówienia publiczne szansą na rozwój polskich regionów, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2010, nr 13/14, www.gsia.infor.pl (dostęp: 10.12.2019 r.).

Gomes P.C., The innovative innovation partnerships under the 2014 Public Procurement Directive, “Public Procurement Law Review” 2014, nr 4, s. 211–221.

Kocowski T., Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych, a efektywność wykorzystania środków publicznych [w:] E. Adamowicz, J. Sadowy (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, Urząd Zamówień Publicznych, wyd. 2, Gdańsk–Warszawa 2012.

Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.

Nowicki H., System zamówień publicznych jako regulacja prawna kreująca innowacyjność [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Do-świadczenia polskie i zagraniczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011.

Nowicki H., Innowacyjność w polskim prawie zamówień publicznych – zagadnienia wybrane [w:] A. Brzezińska-Rawa (red.), Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagno-za istniejących uwarunkowań i barier prawnych – perspektywy rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Nowicki H., Partnerstwo innowacyjne [w:] H. Nowicki, P. Nowicki (red.), Państwo a gospodarka: instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych, Wydawnictwo KNPPG, Toruń 2016.

Nowicki H., Prawo zamówień publicznych instrumentem kreowania innowacyjnej gospodarki [w:] A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływa-nia na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Nowicki H., Innowacyjność zamówień publicznych [w:] M. Stręciwilk, A. Dobaczewska (red.) Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2018.

Olejarz M., Rola zrównoważonych zamówień publicznych i praktyka ich wykorzystania [w:] M. Stręciwilk, A. Panasiuk (red.), Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2017.

Panasiuk A., Partnerstwo innowacyjne, „Państwo i Społeczeństwo” 2015, nr 1, s. 155–165.

Panasiuk A., Rybak A., Zasada VfM w polskim systemie zamówień publicznych, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2017, nr 19 (1), s. 27–33.

Pożarowska J., Zamówienia publiczne na innowacje – czy(m) są? [w:] M. Stręciwilk, A. Dobaczewska (red.), Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2018.

Sadowy J, Cele systemu zamówień publicznych i ich realizacja na przestrzeni 15 lat w świetle sprawozdań Prezesa Urzędu [w:] H. Nowicki, J. Sadowy (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Toruń–Warszawa 2009.

Sawin S., Bereszko W., Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.

Skubiszak-Kalinowska I., Innowacje w zamówieniach publicznych, „Temidium” 2010, nr 3, s. 36–42.

Skubiszak-Kalinowska I., Kulesza M., Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce – ekspertyza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Szostak R., Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego [w:] A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na go-spodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Szydło M., Prawna koncepcja zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Wieloński M., Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2014.

Wiktorowicz J., Bariery proinnowacyjnego oddziaływania zamówień publicznych z perspektywy innowacyjności i włączenia MSP [w:] W. Starzyńska, J. Kornecki, J. Wiktorowicz, J. Szymański, Zamówienia publiczne a innowacyjność MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.

Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, To-ruń 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism