Commentary on the judgment of the Appeal Court in Łódź from July 17, 2018 (I ACa 1448/17)

Piotr Jóźwiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.027

Abstrakt


Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 lipca 2018 r., I ACa 1448/17. Przedmiotem artykułu jest pozytywna analiza tezy uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 lipca 2018 r. (I ACa 1448/17), zgodnie z którą spory o dotacje oświatowe udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego placówkom niepublicznym udzielone przed 1 stycznia 2017 r. mają publicznoprawny charakter i powinny być rozpoznawane – co do zasady – przez sądy administracyjne. W ocenie autora niniejszej glosy określenie charakteru prawnego dotacji oświatowych i sądu właściwego do rozpoznawania sporów z tym związanych zostało przez Sąd Apelacyjny trafnie zinterpretowane.

Słowa kluczowe


dotacje oświatowe; prawo publiczne; sąd administracyjny; sąd cywilny; jednostka samorządu terytorialnego

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Gajewski S., Sądowoadministracyjna kontrola udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, „Finanse Komunalne” 2015, No 4, pp. 52–59.

Gniady L., Roszczenia o wypłatę zaniżonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, „Samorząd Terytorialny” 2018, No 3, pp. 39–47.

Kotlińska J., Podstawy prawne udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania oświatowe [in:] A. Babczuk, A. Talik (ed.), Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania, Ośrodek Rozwoju i Edukacji, Warszawa 2015.

Krupa-Dąbrowska R., Wojna miast z prywatnymi przedszkolami o zaległe dotacje, „Rzeczpospolita” of 8 November 2019.

Kubicka-Żach K., Sporne roszczenia o dotacje dla przedszkoli niepublicznych od samorządów, https://www.prawo.pl/samorzad/sporne-roszczenia-o-dotacje-dla-przedszkoli-niepublicznych-od,443427.html [access on-line: 30.09.2019].

Nowacki J., Prawo publiczne – prawo prywatne, Uniwersytet Śląski, Kraków 1992.

Olszewski A., Konsekwencje intertemporalne zmiany przepisów regulujących kwestie dotowania przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w zakresie dopuszczalności drogi sądowej, „Finanse Komunalne” 2018, No 4, pp. 5–13.

Ostrowska A., Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Patryk A., Dotacjami na cele oświatowe zajmują się sądy administracyjne, a nie cywilne, LEX/el. 2018.

Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, ed. VI. LEX, 2015.

Safjan M., Pojęcie i systematyka prawa prywatnego [in:] M. Safjan (ed.), System prawa prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Sanetra W., Spór o spory kompetencyjne, „Przegląd Sądowy” 2003, No 9, pp. 3–18.

Sondej M., O tym czy dotacja była zbyt niska zadecyduje sąd administracyjny. System Informacji Prawnej LEX, 2019.

Suwaj R., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II GSK 521/12), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, No 5, pp. 139–144.

Wójcicka E., Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi – od Trybunału Kompetencyjnego do współczesności, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania” 2016, vol. 9, pp. 165–180.

Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1983.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Żurawik A., Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojowym, „Państwo i Prawo” 2010, No 5, pp. 32–41.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism