Polish tax system overview

Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.023

Abstrakt


Polski system podatkowy w zarysie. W artykule dokonano analizy pojęcia „system podatkowy”. Autorzy przede wszystkim odwołali się do poglądów polskiej doktryny prawa podatkowego. Analizie poddano także problematykę dotyczącą danin publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków, będących najważniejszymi ich elementami. W artykule przedstawione zostały także zagadnienia dotyczące klasyfikacji podatków i ich elementów konstrukcyjnych.


Słowa kluczowe


system podatkowy; podatki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Apanowicz J., Metodologia ogólna, „Bernardinum”, Gdynia 2002.

Bartolini A., Cippitani R., Colcelli V. (eds), Dictionary of Statuses within EU Law, Springer, Cham 2019.

Borszowski P. (ed.), Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Brzeziński B., Kalinowski M. (ed.), Prawo podatkowe Unii Europejskiej, ODDK, Gdańsk 2017.

Brzeziński B., Olesińska A. (ed.), Prawo finansów publicznych, „Dom Organizatora”, Toruń 2017.

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2017.

Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.

Casey Murdock M., Tax Insight For Tax Year 2013 and Beyond, Apress, Berkeley 2013.

Dzwonkowski H. (ed.), Kulicki J. (ed.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Etel L. (ed.), System prawa finansowego, vol. III, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Głuchowski J. (ed.), Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Tom I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.

Gomułowicz A., Mączyński D. 2016, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa.

Hage J., Waltermann A., Akkermans B. (eds), Introduction to Law, Springer, Cham 2017.

Hornby A.S., Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English (7th edn Oxford University Press 2005).

Kalinowski M., Pojęcie przedmiotu podatku, „Toruński Rocznik Podatkowy”, Toruń 2011.

Kambe M., On the Classification on Taxes. Proessor Brauer’s New Classification and My Own, Kyoto University Economic Review, 4(1)1929: 1–12.

Kosikowski C., Ustawa podatkowa, LexisNexis, Warszawa 2006.

Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, „Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne”, Warszawa 2010.

Kulicki J., Administracja danin publicznych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo „KiK”, Warszawa 1996.

Mastalski R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

Matarewicz J., Ustawa o podatku od towarów i usług, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Nykiel W., Wilk M. (ed.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Łódź 2014.

Ofiarski Z. (ed.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, „Dom Organizatora”, Toruń 2009.

Tinelli G., Instituzioni di diritto tributario. I principi generali, Wolters Kluwer, Vicenza 2016.

Toruński M., Dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „Toruński Rocznik Podatkowy” Toruń 2013.

Wantoch-Rekowski J., Morawski W., Podstawy prawa finansów publicznych. Podręcznik akademicki, „Dom Organizatora”, Toruń 2019.

Weralski M. (ed.), System instytucji prawno-finansowych PRL, vol. III, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1985.

Witkowski Z. (ed.), Bień-Kacała A. (ed.), Prawo konstytucyjne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2015.

Wolański R., System podatkowy, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003.

Wójtowicz W. (ed.), Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism