Liability of local government units acting as contracting authorities in the light of the Public Finance Discipline Violation Liability Act

Magdalena Taraszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.022

Abstrakt


Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego występujących w roli zamawiającego na tle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki sektora finansów publicznych obowiązane są do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w treści tego aktu normatywnego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. W przypadku naruszenia przez jednostki samorządu terytorialnego występujących w roli zamawiającego postanowień Prawa zamówień publicznych to nie j.s.t. poniesie bezpośrednią odpowiedzialność. Co do zasady podmiotem odpowiedzialnym będzie kierownik zamawiającego bądź członkowie komisji przetargowej lub pracownicy, którym powierzono wykonanie określonych czynności. Artykuł poświęcony jest analizie odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego występujących w roli zamawiającego na tle ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Słowa kluczowe


zamówienia publiczne; samorząd terytorialny; odpowiedzialność; zamawiający

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dębowska-Romanowska T., Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego [in:] W. Wójtowicz (ed.), Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 1999.

Filipek M.. Dobór składu osobowego komisji przetargowej, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2008, No 3, pp. 67–73.

Glumińska-Pawlic J., Komentarz do art. 61 u.s.g. [in:] B. Dolnicki (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. 11 wyd., LEX No 587718911.

Glumińska-Pawlic J., Komentarz do art. 61 u.s.p. [in:] B. Dolnicki. Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, 2 wyd., LEX No 587284497.

Glumińska-Pawlic J., Komentarz do art. 72 u.s.g. [in:] B. Dolnicki (ed.) Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, LEX No 587334845.

Iwaniec W., Kryteria pozacenowe – bieżąca praktyka-perspektywy, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2019, No 3, pp. 11–18.

Iwaniec W., Odpowiedzialność za nieprawidłowości w procesie przygotowania i udzielania zamówienia, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2015, No 10, pp. 6–11.

Jagiełło D., Kompetencje i zadania komisji przetargowej, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2011, No 11, pp. 76–80.

Lipiec-Warzecha L., Komentarz do art. 17 [in:] L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LEX No 587281187.

Ludziejewski M., Najczęstsze błędy przy organizacji pracy komisji przetargowej, „Zamawiający” 2013, No 1, pp. 16–18.

Meducki M., Komisja przetargowa, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2017, No 12, pp. 68–71.

Nowicki J.E., Zasada pisemności postępowania, „Zamówienia Publiczne Dorad-ca” 2008, No 5, pp. 43–51.

Padrak K., Komisja przetargowa, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2007, No 11, pp. 28–33.

Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 11 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2012.

Pruszkowski R., Przesłanki i praktyczne skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych, „Zamówienia Publiczne Dorad-ca” 2009, No 9, pp. 14–27.

Pruszkowski R., Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu, cz. 1, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2015, No 12, pp. 12–18.

Urząd Zamówień Publicznych, Kiedy zamawiający może „wyręczyć się” osobą trzecią? „Zamówienia Publiczne Doradca” 2006, No 7, pp. 30–31.

Winiarz M., Odpowiedzialność za udzielanie zamówień publicznych w podsektorze samorządowym, „Finanse Komunalne” 2007, No 9, pp. 32–45.

Winiarz M., Naruszenie zasady bezstronności w postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2015, No 10, pp. 54–63.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism