Budżetowe procedury awaryjne w świetle Konstytucji RP oraz regulacji konstytucyjnych wybranych państw europejskich

Łukasz Kielin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.016

Abstrakt


W artykule autor porusza problem procedur awaryjnych na wypadek nieuchwalenia ustawy budżetowej. W tym celu dokonuje analizy przepisów Konstytucji RP oraz konstytucji wybranych państw europejskich. Wskazuje na różnice między mechanizmami występującymi w Polsce oraz w wybranych porządkach prawnych. Całość kończy podsumowanie oraz postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe


ustawa budżetowa; Konstytucja; prowizorium budżetowe; prorogacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyniak-Górna T. Budżet państwa, ustawa budżetowa, ustawa o prowizorium budżetowym, Informacja BSiE nr 1158, s. 6, tekst dostępny na stronie: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/i-1158.pdf, (dostęp: 28.02.2019r.).

Banaszak B., Komentarz do art. 219 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, System Informacji Prawnej „Legalis”.

Borodo A., Prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014.

Borodo A., Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Kaczmarek A., Ewolucja prawa budżetowego, „Studia BAS” 2010, nr 3, s. 10–24.

Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.

Kosikowski C., Odmienności w tworzeniu ustawy budżetowej, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 4, s. 9–21.

Kosikowski C., Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.

Kuca G., Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym. Analiza porównawcza na przykładzie państw UE, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Miemiec W., Skrócenie kadencji sejmu w świetle art. 225 Konstytucji RP, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/71657/06_Wies%C5%82awa_Miemiec. pdf (dostęp: 28.12.2018r.).

Miemiec W., Sawicka K., Komentarz do art. 225 [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, System Informacji Prawnej „Legalis”.

Sokolewicz W., Komentarz do art. 219 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.

Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.

Zubik M., Ustawa o prowizorium budżetowym w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3, s. 20–38.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism