Reforms of the health care financing system in Poland introduced between 2016 and 2018

Paweł Lenio

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.015

Abstrakt


Reformy systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce w latach 2016–2018. W niniejszym artykule zbadano i przedstawiono reformy zasad finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia w latach 2016–2018. W tym celu konieczne było również wskazanie na podstawowe zasady organizacji i finansowania modelu ochrony zdrowia w Polsce. Określono także przyczyny wprowadzania reform. Ustalono również, na czym polegały wprowadzany zmiany oraz jaki odniosły skutek. Dokonano oceny wprowadzonych reform wskazując, iż część z nich nie ma charakteru systemowego. Autor ustalił także, iż niezbędne jest wprowadzenie kolejnych reform w celu zwiększenia nakładów na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce oraz wskazał ich zakres.

Słowa kluczowe


ochrona zdrowia; finansowanie; reformy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Karczmarek A., Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 562) , www.sejm.gov.pl.

Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Lenio P., Budżet jednostki samorządu terytorialnego jako źródło finansowania gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej [in:] W. Miemiec (ed.), Księga jubileuszowa ku czci profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia prawnofinansowe, Oficyna Wydawnicza “Unimex”, Wrocław 2017.

Lenio P., Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Poździoch S., Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki, “Zdrowie i Zarządzanie”, Kraków 2004.

Skrzypczak Z., Czech M., Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych w świetle sondaży ankietowych i doniesień prasowych [in:] K. Ryć, Z. Skrzypczak (ed.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism