The taxation powers of municipalities in Poland and fire protection – an outline of the issues based on property tax exemptions

Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Monika Noga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.013

Abstrakt


Władztwo podatkowe gminy w Polsce a ochrona przeciwpożarowa – zarys problematyki na podstawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W ramach posiadanego władztwa podatkowego gminy w Polsce mogą wprowadzać zwolnienia przedmiotowe w zakresie podatku od nieruchomości, najwydajniejszego z istniejących obecnie podatków lokalnych. Zwolnienia wprowadzane do obrotu prawnego poprzez uchwały rad gmin obowiązują tylko na obszarze tej gminy, która podjęła stosowną uchwałę. Autorzy dokonali analizy uchwał podjętych przez gminy położone na terenie dwóch województw w 2017 r. Ustalili, że gminy stosują zwolnienia w stosunku do wielu przedmiotów opodatkowania, a w czołówce zwolnień niewątpliwie mieszczą się zwolnienia przedmiotów opodatkowania związanych z ochroną przeciwpożarową. Autorzy stwierdzili, że gminy ten sam cel, tj. zwolnienie przedmiotu opodatkowania związanego z ochroną przeciwpożarową, realizują przy wykorzystaniu różnych zwrotów umieszczanych w uchwałach. Skłania to do postawienia wniosku, że zwolnienie nieruchomości związanych z ochroną przeciwpożarową powinno być zwolnieniem ustawowym, tj. obowiązującym na terenie wszystkich gmin w Polsce.


Słowa kluczowe


gmina; podatki; podatek od nieruchomości; zwolnienia podatkowe; władztwo podatkowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Borodo A., Glosa do wyroku NSA z dnia 25 czerwca 2003 roku (SA/Rz 235/03), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, No 2, p. 75.

Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Poda-tek leśny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Dziuba J., Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio H Oeconomia, 2016, vol. L, 1, pp. 351–360, DOI:10.17951/h.2016.50.1.351.

Etel L. [w:] L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Temida 2, Biały-stok 2013.

Etel L., Glosa do wyroku NSA z dnia 7 czerwca 2001 r., SA/Bk 353/01, „Finanse Komunalne” 2001, No 6, pp. 67–72.

Etel L., O potrzebie zmian w lokalnym prawie podatkowym – cz. 1, „Finanse Komunalne” 2011, No 11, pp. 5-19.

Etel L., Podatek od nieruchomości. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Filipak B. Z., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia” 2015, No 76, Vol. 1, pp. 221–230, DOI: 10.18276/FRFR.2015.76/1-19.

Glumińska-Pawlic J., Ulgi i zwolnienia podatkowe jako formy pomocy publicznej udzielanej przez organy samorządowe [w:] K. Sawicka (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2009.

Goettel A., Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tzw. mieszanych zwolnień podatkowych – postulaty de lege lata oraz de lege ferenda, „Finanse Komunalne” 2010, No 6, pp. 32–38.

Kobiałka A., Polityka podatkowa gmin w kontekście samodzielności finansowej „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, No 488, pp. 68–75, DOI: 10.15611/on.2017.488.06.

Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, LexisNexis, Warszawa 2007.

Kulicki J., Zakres władztwa podatkowego w obecnym stanie prawnym w Polsce, „Analizy BAS” 2010, No 16(41), pp. 10–25.

Majka P. [w:] W. Morawski (ed.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2016.

Małecki J., Konstrukcja prawna podatku od nieruchomości [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis Polska, Warszawa 2013.

Moll T. [w:] B. Dolnicki (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Niewiadomski Z. [w:] M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część ustrojowa, LexisNexis, Warszawa 2002.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, „Dom Organizatora”, Toruń 2009.

Owczarczyk-Szpakowska G., Podatek od nieruchomości. Funkcjonowanie i model docelowy, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012.

Paczocha M., Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2004 r., SA/Rz 128/03, „Finanse Komunalne” 2004, No 7–8, pp. 130–134.

Popławski M. (ed.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach, Temida 2, Białystok 2007.

Sawicka K., Polityka podatkowa gminy [w:] K. Sawicka (ed.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2009.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism