„Wolne środki” w ustawie o finansach publicznych z perspektywy kompetencji Ministra Finansów

Beata Kucia-Guściora

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.012

Abstrakt


Artykuł podejmuje tematykę instytucji prawa finansów publicznych, jakimi są tzw. wolne środki, poprzez pryzmat kompetencji wykonywanych w tym obszarze przez Ministra Finansów. Autorka dokonuje analizy i oceny obowiązujących przepisów prawa, wskazując na sukcesywne rozszerzanie kompetencji Ministra Finansów w omawianym zakresie. Uprawnienia Ministra Finansów w podjętym obszarze badań przedstawione zostały z kilku perspektyw.
Z jednej strony dokonano analizy uprawnień tego organu do przyjmowania wolnych środków od jednostek sektora finansów publicznych w depozyt, a w konsekwencji wiążących się z tym obowiązków zarządzania nimi. Z drugiej strony wskazano na kompetencje do lokowania wolnych środków budżetowych oraz zarządzania aktywami i pasywami finansowymi na rynku finansowym. Autorka dowodzi, że Minister Finansów występuje w powyższych sytuacjach w odmiennych rolach. Dokonana analiza prowadzi do konstatacji, że ustawa o finansach publicznych nie dość precyzyjnie definiuje i określa oba zakresy działania Ministra Finansów od strony prawnej, pozostawiając pole do elastycznych czy wręcz dyskrecjonalnych działań, koniecznych i uzasadnionych na płaszczyźnie ekonomicznej.

Słowa kluczowe


wolne środki; jednostki sektora finansów publicznych; minister finansów; budżet; dług publiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bożek W., Depozyt u Ministra Finansów – stan obecny i przyszłe zmiany [w:] E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, tom I, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015.

Drwiłło A., Maśniak D. (red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Głuchowski J., Lokaty budżetowe [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. II, Instytucje budżetowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982.

Głuchowski J., Lokaty budżetowe w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział Poznań, Toruń 1968.

Jurkowska-Zeidler A., Publicznoprawne formy oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe, [w:] J. Głuchowski (red.), System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, t. IV, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Karlikowska M., W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych, Presscom, Wrocław 2010.

Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2010.

Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, ABC a Wolters Kluwer business, el/LEX.

Marchewka-Bartkowiak K., Skonsolidowany system zarządzania płynnością sektora publicznego, „Analizy Sejmowe BAS” 2010, nr 19, s. 1–7.

Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa 2011.

Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.

Ofiarski Z. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, SIP LEX/El.

Rutkowska-Tomaszewska E., Lokowanie wolnych środków przez jednostki samo-rządu terytorialnego w bankach, „Finanse Komunalne” 2012, nr 4, s. 25–32.

Sheng A., Cho Y.J., Risk management and stable financial structure for LDC, Inc. [w:] G. Caprio, P. Honohan, D.Vittas (red.), Financial Sector Policy for Developing Countries: A Reader, World Bank Publications, Nowy Jork 2002, s. 49–72.

Smoleń P. (red.), Ustawa o finansach publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Wymeersch E., The future of financial regulation and supervision in Europe. „Common Market Law Review” 2005, nr 4, s. 987–1010.

Zapadka P., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, „Bank i Kredyt” 2002, nr 1, s. 28–43.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism