Ewolucja planowania finansowego w Polsce w latach 1945–1990

Michał Jędrzejczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.008

Abstrakt


Zalety wieloletniego planowania finansowego dostrzegane były w Polsce już od lat 60. XX w. Mimo że pierwsza próba wieloletniego planowania finansowego, odnosząca się do budżetów lokalnych, miała miejsce dopiero w latach 1961–1965, to już wówczas charakterystyczne było to, że prognozowane kwoty dochodów oraz limity wydatków były nierealne i nieskoordynowane z budżetem państwa. Ponadto wraz z rozwojem myśli dotyczącej wieloletniego planowania finansowego coraz wyraźniej zarysowywała się potrzeba oparcia budżetów terenowych o własne dochody. Należy zaznaczyć, że już w tym okresie pojawiły się także próby odpowiedzi na pierwsze fundamentalne pytania dotyczące wyboru koncepcji wieloletniego planowania finansowego. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje dyskusja pomiędzy zwolennikami centralistycznego („odgórnego”) sposobu wieloletniego planowania finansowego oraz lokalnego („oddolnego”) wieloletniego planowania finansowego. Pomimo ówczesnej sytuacji politycznej dostrzeżono, że koncepcja wieloletniego planowania finansowego, przygotowywanego „od dołu”, w budżetach terenowych jest bardziej efektywna niż metoda rządowego wieloletniego planowania finansowego realizowanego z wyłączeniem tzw. czynnika obywatelskiego.

Słowa kluczowe


planowanie; planowanie rzeczowe; planowanie finansowe; wieloletnie planowanie finansowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielecki C., Winiarski B., Gospodarka rad narodowych, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1960.

Bolland S., Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1963, nr 3, s. 77–95.

Branik J., K otazce souladu hmotnych a financnych zdrojom, „Finance a Uver” 1963, nr 4, s. 255–310.

Cleverely W. O., Essentials of Health Care Finance, Apsen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland 1992.

Federowicz Z., Zagadnienie reformy polskiego systemu podatkowego, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1963, nr 3, s. 6–15.

Grodyński T., Zasady gospodarowania budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1932.

Grim A., Wieloletnie planowanie budżetowe w systemie rad narodowych, „Finanse” 1971, nr 8, s. 1–10.

Harasimowicz J., Zagadnienia uchwalania budżetów zbiorczych w socjalizmie, Studia Podatkowe i Budżetowe, Toruń 1964, s. 257–258.

Jaroszyński M., Zagadnienia rad narodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.

Kaleta J., Konieczne zmiany w systemie równoważenia budżetów terenowych, „Finanse” 1971, nr 7, s. 11–24.

Kaleta J., Planowanie budżetowe [w:] J. Kaleta (red.), Reforma systemu finansowego państwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.

Kaleta J., Terenowe planowanie budżetowe w Polsce Ludowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1968.

Kaleta J., Gospodarka budżetowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce (Przyczyny, Metodologia, Kierunki i Propozycje), Temida 2, Białystok 2011.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.

Kurowski L., Les finances dans les ètats socialistes, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paryż 1962.

Kurowski L., Planowanie budżetowe w ramach socjalistycznego planowania gospodarczego „Państwo i Prawo” 1961, nr 8–9, s. 273.

Lange O., Optymalne decyzje. Zasady gospodarowania, PWN, Warszawa 1964.

Lubowicki J., Budżet i zasady budżetowe, „Państwo i Prawo” 1964, nr 8–9, s. 206–217.

Margolin N. S., Płanirowanije finansow, Moskwa 1960.

Owsiak S., Budżet władz lokalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Pirożyński Z., Wypowiedź w dyskusji o aktualnych problemach komisji finansów, budżetu i planu, „Gospodarka i Administracja Terenowa” 1963, nr 5, s. 4.

Pirożyński Z., Zadania i metody pięcioletniego planowania finansowego w gospodarce rad narodowych, „Finanse” 1959, nr 11, s. 1–6.

Rajewski Z., Powiązanie NPG z systemem finansowym państwa, Gospodarka Planowa 1958, „Państwo i Prawo” 1965, nr 2, s. 34–39.

Ruśkowski E, Planowanie i programowanie finansowe [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse i prawo finansowe, KiK, Łódź 1994.

Skarżyński R., Nauka finansów i polityka finansowa w Polsce Ludowej (konferencja jubileuszowa), Warszawa 2–4 czerwca 1980 r. Cz. 2. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1980.

Suver J. D., Neumann B. R., Management Accounting for Healthcare Organizations, Pluribus Press, Inc., Division of Teach’em, Inc., Chicago 1990.

Swianiewicz P., Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.

Weralski M., Budżet czy plan finansowy ?, „Państwo i Prawo” 1965, nr 2, s. 208–217.

Weralski M., Ogólne zasady gospodarki finansowej rad narodowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, nr 3, s. 143–156.

Weralski M., Rola budżetu w planowaniu gospodarczym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1963.

Weralski M., Związki budżetu PRL z narodowym planem gospodarczym i innymi planami finansowymi [w:] W. Brzeziński, J. Kaleta, L. Martan, A. Wolter, M. Weralski (red.), Problemy prawne planowania gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.

Zawadzki A. W., Uprawnienia budżetowe rad narodowych, „Prace Zakładu Bu-dżetu Państwa” 1963, nr 7, s. 10–20.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism