Dowód z zeznań świadka na gruncie jurysdykcyjnego postępowania podatkowego

Ireneusz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.007

Abstrakt


Zasadniczym celem publikacji jest ustalenie roli i znaczenia dowodu z zeznań świadków w systemie środków dowodowych na gruncie jurysdykcyjnego postępowania podatkowego. Autor podkreśla, że zeznania świadków, w myśl art. 181 Ordynacji podatkowej, stanowią jeden z dowodów w procedurze podatkowej i są składane na okoliczności istotne dla rozpoznania sprawy. Jednakże aby organ procesowy mógł prawidłowo ocenić ich wartość dowodową, musi je najpierw uzyskać i następnie, w myśl zasady swobodnej oceny dowodów, odnieść się do nich w uzasadnieniu faktycznym decyzji podatkowej. Ponadto rozważania w opracowaniu koncentrują się m.in. na trybie i formie odbierania zeznań od świadka, prawnych ograniczeniach w przeprowadzaniu tego dowodu czy też zakazie łączenia przez świadka ról procesowych na gruncie procedury podatkowej.


Słowa kluczowe


jurysdykcyjne postępowanie podatkowe; dowód; świadek; zeznania świadka; procedura podatkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Dowody i postępowanie wyjaśniające [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Adamiak B., Komentarz do art. 196 o.p. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2017.

Dauter B., Komentarz do art. 195 o.p. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017, Lex/el.

Borecki P., Położenie prawne wyznawców islamu w Polsce, „Państwo i Prawo” 2008, nr 1, s. 72–84.

Adamiak B., Komentarz do art. 82 k.p.a. [w:] J. Borkowski, B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, Legalis/el.

Brzeziński B., Kalinowski M., Morawski W., Masternak M., Komentarz do Ordy-nacji podatkowej, ODDK, Gdańsk 2003.

Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, (komentarz do art. 195–196), tom II, TNOiK, Toruń 2007.

Brzeziński B., Morawski W., Zastępowanie zeznań strony jej wyjaśnieniami – przykład „obejścia prawa” przez organ podatkowy, „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 5, s. 6–11.

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, (komentarz do art. 195–196), ODDK, Gdańsk 2017.

Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP 2011, Lex/el.

Chróścielewski W., Nykiel W., Ordynacja podatkowa a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] B. Brzeziński, C. Kosikowski (red.), Studia nad Ordynacją podatkową, TNOiK, Łódź–Toruń 1999.

Dominik-Ogińska D., Przesłuchanie świadka, „Biuletyn Krajowej Izby Dorad-ców Podatkowych” 2018, nr 3, s. 11–18.

Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006.

Dzwonkowski H., Gorąca-Paczuska J., Komentarz do art. 195 o.p. [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2018, Legalis/el.

Pietrasz P., Tok załatwienia sprawy [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Etel L. (red.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, Białystok 2017.

Pietrasz P., Komentarz do art. 195 o.p. [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany 2018, Lex/el.

Federczyk M., Środki dowodowe [w:] M. Federczyk, Z. Cieślak (red.), Postępowanie administracyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Elżanowski F., Komentarz do art. 82 k.p.a. [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2018, Legalis/el.

Iserzon E., Komentarz do art. 76 k.p.a. [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks po-stępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty. Wzory i formularze, WP, Warszawa 1970.

Iserzon E., Komentarz do art. 77 k.p.a. [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty. Wzory i formularze, WP, Warszawa 1970.

Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz 1996, Lex/el.

Bochenek W., Komentarz do art. 82 k.p.a. [w:] L. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2012.

Kmiecik Z.R., Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym 2008, Lex/el.

Kmiecik Z.R., Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 2, s. 95–107.

Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym 2004, Lex/el.

Knysiak-Molczyk H. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2015, (komentarz do art. 82), Lex/el.

Korzeniowska-Polak A., Czynności skutecznie dokonywane w postępowaniu administracyjnym przez osoby ubezwłasnowolnione całkowicie [w:] J. Ni-czyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., WSPA, Lublin 2010.

Martysz Cz., Komentarz do art. 82 k.p.a. [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2010, Lex/el.

Mariański A., Swobodna czy dowolna ocena dowodów – teoria a praktyka, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 8, s. 7–12.

Nowak I., Postępowanie administracyjne. Podręcznik akademicki z orzecznictwem, WSEIP, Kielce 2012.

Nowak I., Wolność jednostki w zakresie przekonań religijnych i światopoglądowych a zwolnienie od pracy i nauki z tytułu święta religijnego – soboty (szabatu, szabasu), „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 19–36.

Nowak I., Prawo do nauki a święta religijne mniejszości wyznaniowych na gruncie ustawy o systemie oświaty, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 5, s. 41–54.

Nowak I., Prawo do zwolnienia od pracy z tytułu świąt religijnych, „Humanities and Social Sciences” 2015, nr 1, s. 121–139.

Nowak I., Małżeństwo a związki partnerskie w świetle wybranych regulacji polskiego prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017, nr 3, w druku.

Nowak I., Dokumenty urzędowe jako dowody w świetle procedury podatkowej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 2, s. 20–27.

Nowak I., Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 5, s. 19–27.

Nowak I., Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 6, s. 23–29.

Nowak I., Dowód z przesłuchania strony w procedurze podatkowej – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2018/el, w druku.

Nowak I., Istota i znaczenie wezwań w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019, w druku.

Nykiel W. (red.), Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2018.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.

Olszowy W., Decyzja podatkowa. Podejmowanie i kontrola, KIK, Warszawa 1997.

Olszówka M., Zawieranie umów i uchwalanie ustaw o których mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 6, s. 49–68.

Pomorski P., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Prusak F., Kodeks postępowania karnego. Komentarz 1999, (komentarz do art. 191), Lex/el.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, (komentarz do art. 82), Lex/el.

Rakoczy B., Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 11–12, s. 126–138.

Rutkowski B., Dowody w postępowaniu podatkowym, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.

Safjan M., Wyzwania dla państwa prawa 2007, Lex/el.

Sęk H., Pietrasz P., Zeznania, wyjaśnienia, oświadczenia jako dowód w postępowaniu podatkowym – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu podatkowym, Białystok 2013.

Münnich M., Przebieg postępowania podatkowego (tryb zwyczajny i tryby nad-zwyczajne) [w:] P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Wiktorowska A., Postępowanie dowodowe [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Strzelec D., Wezwania jako czynności porządkujące postępowanie podatkowe – standardy stosowania, najczęstsze nieprawidłowości, „Monitor Podatkowy” 2006, nr 10, s. 29–34.

Strzelec D., Gwarancje procesowe w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 2, s. 50–61.

Strzelec D., Dowody z zeznań świadków w sprawach podatkowych, „Prawo i Podatki” 2012, nr 8, s. 11–16.

Strzelec D., Zeznania, wyjaśnienia, oświadczenia strony jako dowody w sprawach podatkowych, „Prawo i Podatki” 2012, nr 7, s. 18–23.

Strzelec D., Zasady postępowania dowodowego – uwagi o stosowaniu prawa przyczynkiem do dyskusji nad kształtem przyszłych regulacji prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 4, s. 12–17.

Strzelec D., Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym 2015, Lex/el.

Wróbel A., Komentarz do art. 82 k.p.a. [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany 2018, Lex/el.

Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, TNOiK, Toruń 1998.

Żukowski L., Postępowanie przed organami pierwszej instancji [w:] L. Żukow-ski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne, WSPAPR, Przemyśl–Rzeszów 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism