Consular fees as a source of state revenue in the Republic of Poland

Zbigniew Ofiarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.021

Abstrakt


Opłaty konsularne jako źródło dochodów budżetu państwa w Rzeczypospolitej Polskiej. W opracowaniu przedstawiono status prawny, zasady wymiaru oraz poboru opłat konsularnych, które stanowią źródło dochodów budżetu państwa w Polsce. Opłaty konsularne są szczególnym rodzajem opłat publicznych pobieranych za wykonywanie czynności urzędowych przez konsula. Podstawę prawną wymiaru i poboru tych opłat stanowią przede wszystkim przepisy ustawy Prawo konsularne i wydanych do niej aktów wykonawczych. Epizodyczne regulacje dotyczące opłat konsularnych zawarto także w innych aktach prawnych, tzn. w Kodeksie morskim, ustawie o Karcie Polaka, ustawie o dokumentach paszportowych oraz ustawie o opłacie skarbowej. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że wpływy z opłat konsularnych mają marginalne znaczenie wśród dochodów budżetu państwa.

Słowa kluczowe


opłata publiczna; opłata konsularna; czynności konsularne; budżet państwa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Antonów D., Cele opłat publicznych, [in:] W. Miemiec, K. Sawicka (eds), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Bańko M. (ed.), Wielki Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, PWN, Warszawa 2005.

Borszowski P., Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2001.

Czaja-Hliniak I., Opłaty i dopłaty w Polsce międzywojennej, SPES, Kraków 2013.

Gliniecka J., Fiskalna i pozafiskalne funkcje opłat jako władczej formy dochodów publicznych [in:] W. Miemiec (ed.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Unimex, Wrocław 2009.

Gliniecka J., Opłaty publiczne [in:] L. Etel (ed.), System prawa finansowego, vol. 3, Prawo daninowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Branta, Bydgoszcz–Gdańsk 2007.

Glumińska-Pawlic J., Ogólna charakterystyka danin niepodatkowych [in:] L. Etel (ed.), System prawa finansowego, vol. 3, Prawo daninowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, No 2, p. 47–58.

Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis Polska, Warszawa 2013.

Ofiarski Z., Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism