Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – zasady tworzenia i funkcjonowania

Małgorzata Ofiarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.020

Abstrakt


W opracowaniu przedstawiono status prawny, źródła przychodów oraz kierunki wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, który jest państwowym funduszem celowym wchodzącym w skład sektora finansów publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady tworzenia i wykorzystywania tego funduszu regulują przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o finansach publicznych. Jedynym źródłem przychodów funduszu są administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadania, które mogą być finansowane ze środków tego funduszu to prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane realizowane bezpośrednio przy zabytku. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, z uwagi na skromne zasoby finansowe, będzie stanowił tylko uzupełniające źródło finansowania takich prac. Głównym źródłem ich finansowania są środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe


zabytek; ochrona zabytków; fundusz celowy; kara pieniężna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bąkowski T., Wierczyński G., Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2003 r., II SA/Wr 1389/03 oraz do wyroku WSA z 20 października 2004 r., IV SA/Wr 505/04, „Samorząd Terytorialny” 2005, No 11, pp. 57–64.

Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2017.

Janiszewska-Michalska M., Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, No 5, pp. 46–65.

Kozieł M., Rola funduszy celowych w procesie racjonalizacji wydatków publicznych [in:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (eds), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010.

Kucia-Guściora B., Zmiany w charakterze prawnym funduszy celowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, No 1, pp. 119–126.

Kucia-Guściora B., Zmiany w charakterze prawnym funduszy celowych, „Roczniki Nauk Prawnych” 2007, No 1, pp. 7–24.

Lubińska T. (ed.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2011.

Maśniak D., Fundusze publiczne [in:] A. Drwiłło (ed.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Stankiewicz J., Debudżetyzacja finansów państwa, Temida 2 przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Stankiewicz J., Problem funduszy celowych w systemie finansów państwa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, vol. XVI, pp. 31–42.

Szołno-Koguc J., Fundusz celowy w świetle prawa finansów publicznych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, vol. XVI, pp. 13–30.

Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Szołno-Koguc J., Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia, Lublin 2004, No 38, pp. 97–110.

Szołno-Koguc J., Pozabudżetowe fundusze celowe w Polsce (ewolucja problemu) [in:] J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (ed.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Księga Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism