Mechanizm rozliczenia podatku od towarów i usług w relacji inwestor – główny wykonawca (nabywca usług budowlanych) oraz wykonawca w kontekście zmian prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Mateusz Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.018

Abstrakt


Opracowanie poświęcone zostało omówieniu funkcji obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. mechanizmu tzw. odwróconego obciążenia w zakresie robót budowlanych na przykładzie modelu, w którym inwestor wykonuje samodzielnie część robót, a pozostałą część zleca do wykonania innym podmiotom. Opracowanie stanowi jednocześnie próbę ustalenia, czy na podstawie dostępnych danych można określić, że rozszerzenie zastosowania przepisów w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia przyczyniło się do poprawy ściągalności podatku od towarów i usług.

Słowa kluczowe


podatek VAT; odwrotne obciążenie; roboty budowlane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borszowski P., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika – 2017, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2017.

Brzeziński. B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2002.

Dominik-Ogińska D., Polakowski D., Mechanizm odwróconego obciążenia po-datkiem od towarów i usług na usługi budowlane. Praktyczne vademecum podatnika, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2017.

Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Fornalik J. tyt. XI, art. 193–212 [w:] K. Sachs, R. Namysłowski (red.), Dyrektywa VAT, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Majczyna M., Odwrotne obciążenie a oszustwa w VAT, [w:] I. Ożóg (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Prawo budowlane, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Szlęzak-Matusewicz J., Odwrotne obciążenie podatkiem od towarów i usług jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 76, t. 1, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/FRFU-76-t1-265.pdf (dostęp: 17.09.2018 r.).

Wojda M., tyt. XI, art. 200, [w:] J. Martini (red.), Dyrektywa VAT 2006/112/WE, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism