Wpływ zaległości budżetowych na bezpieczeństwo finansowe budżetu państwa

Władysław Grześkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.016

Abstrakt


Jedną z definicji bezpieczeństwa finansowego państwa jest zagrożenie finansowe związane ze ściągalnością dochodów budżetowych, tworzeniem się nadmiernych zaległości podatkowych w stosunku do dochodów budżetu państwa. W artykule poruszone zostały kwestie znacznego po 2012 r. przyrostu zaległości podatkowych. Poziom zaległości podatkowych wobec budżetu państwa ma charakter memoriałowy. Na wysoki poziom zaległości budżetowych istotny wpływ miało ograniczenie luki w VAT oraz poprawa skuteczności aparatu administracji skarbowej w ujawnianiu zobowiązań podatkowych. W artykule podnoszona jest mała efektywność działania organów egzekucyjnych w ściągalności zaległych zobowiązań podatkowych. Konsekwencją wysokiego poziomu zaległości wobec budżetu państwa jest negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zalegających z płatnościami wobec budżetu państwa.

Słowa kluczowe


bezpieczeństwo finansowe państwa; zobowiązanie podatkowe; zaległość podatkowa; luka w podatku od towarów i usług; forma dochodzenia zaległości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Chylińska E., Kalinowski F., Maciejak E., Skarga pauliańska a zobowiązania podatkowe, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, „Analizy i Rekomendacje” 2016, nr 3, s. 1–12.

Fedorowicz Z., Finanse publiczne, [w:] J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2008.

Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.

Kijowski D.R. (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, 2. Wydanie, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Redo M., Wójtowicz K., Ciak J.M., Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, Warszawa 2018.

Ślifirczyk M., Ogólne materialne prawo podatkowe, [w:] M. Bitner, E. Chojna-Duch, M. Grzybowski, J. Chowaniec, P. Karwat, E. Kornberger-Sokołowska, M. Lachowicz, H. Litwińczuk, W. Modzelewski, K. Radzikowski, M. Supera-Markowska, M. Ślifirczyk, K. Tetłak, M. Waluga, Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Wierzba R., System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego. Doświadczenia francuskie, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 1, s. 38–56.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism