Problematyka wyliczania wysokości emerytury żołnierzy pełniących służbę w czasie wojny lub w strefie działań wojennych – przyczynek do dyskusji

Damian Walczak, Michał Ziemiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.015

Abstrakt


Kanwą dla niniejszych rozważań – które w swym założeniu sprowokować mają dyskusję na temat zasad ustalania emerytury żołnierskiej – jest wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 lutego 2018 r. (VIII U 2407/17). W orzeczeniu tym przyjęto, że wyliczając wysokość emerytury żołnierzy pełniących służbę na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych, należy poszczególne okresy przeliczać osobno na miesiące. Sumowanie poszczególnych, odrębnych okresów służby w strefie działań wojennych w dniach i zamiana ich na pełne miesiące w końcowym podsumowaniu uznane zostały przez sąd za niezgodne z obowiązującym prawem. Orzeczenie to dobrze obrazuje rozbieżności, jakie pojawiają się w praktyce stosowania przepisów przez sądy oraz Wojskowe Biura Emerytalne, a także odnosi się do problemu zgodności rozporządzeń wykonawczych wydawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2225) z tą właśnie ustawą.

Słowa kluczowe


wysokość emerytury; zaopatrzenie emerytalne; żołnierz; wojna; strefa wojny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babińska R., Systemowe zagadnienia zabezpieczenia emerytalnego wojskowych, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2008, nr 3079, s. 261-273.

Czechowski M., Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, TNOiK, Toruń 2016.

Fox N., Ozimek A., Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wyłom w systemie czy egzemplifikacja konkretnej kontroli konstytucyjności w polskim porządku prawnym?, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 2017, nr 17, s. 49–69.

Gutowski M., Kardas P., Domniemanie konstytucyjności a kompetencje sądów, „Palestra” 2016, nr 61(5), s. 44–62.

Jasicki K., Byli oficerowie na rynku pracy we Wrocławiu w XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” 2011, nr 4(162), s. 460–473.

Koczur W., Zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych jako element systemu zabezpieczenia społecznego, „Studia Ekonomiczne” 2017, nr 312, s. 51–55.

Kuźma P., Jakie zmiany w wojskowym systemie emerytalnym?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 3, s. 10–16.

Rasmus P., Makowska D., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Sobów T., Machała W., Poczucie koherencji a występowanie zaburzeń po stresie traumatycznym w grupie zawodowych żołnierzy uczestniczących w misji wojskowej poza granicami kraju – doniesienie wstępne, „Anestezjologia i Ratownictwo” 2013, nr 7, s. 27–36.

Walczak D., Przywileje emerytalne – aspekt społeczno-ekonomiczny, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, nr 5(10), s. 49–52.

Wantoch-Rekowski, J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa: stu-dium prawnofinansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism