Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010–2015

Daria Zaborek, Krzysztof Czarnecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.010

Abstrakt


Zgodnie z art. 167 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe. Dochody własne gmin obejmują w szczególności podatki i opłaty lokalne, w tym podatki, które można określić wspólnym mianem podatków gruntowych. Są to: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny. Gminy, dysponujące ograniczonym władztwem podatkowym, mogą w ustawowym zakresie kształtować niektóre elementy konstrukcyjne wymienionych podatków, głównie poprzez ustalanie obowiązujących w danym roku stawek. W artykule przedstawione zostały podatki gruntowe jako źródło dochodów gminy Lidzbark w latach 2010–2015.

Słowa kluczowe


samorząd terytorialny; podatek od nieruchomości; podatek rolny; podatek leśny; podatki gruntowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/

PBPS.2014.026, s. 9–20.

Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2008.

Ciak J., Wąsewicz B., Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.035, s. 9–29.

Ciak J., Wąsewicz B., Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2015, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/

PBPS.2015.002, s. 27–43.

Cilak M., Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, TNOiK, Toruń 2013.

Etel L., Podatek od nieruchomości, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.

Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.

Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Potocki A., Zmiany informacji w ewidencji gruntów i budynków a proces wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.019, s. 145–156.

Wantoch-Rekowski J., [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2009.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism