Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, C-308/16

Joanna Koziollek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.006

Abstrakt


Glosowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy interpretacji pojęcia pierwszego zasiedlenia w prawie podatkowym Unii Europejskiej oraz możliwości wprowadzania ograniczeń tego pojęcia w ustawodawstwach krajowych. Przedmiotem wyroku TSUE wydanego w związku z zadanym przez polski Naczelny Sąd Administracyjny pytaniem, mając na uwadze specyfikę orzekania w trybie prejudycjalnym, nie jest interpretacja kwestii faktycznych, które zostały podniesione przed sądem krajowym, ani tym bardziej rozstrzyganie o ewentualnych różnicach wynikających z rozumienia przepisów ustawodawstw wewnętrznych państw członkowskich. Zarówno odpowiedź udzielona przez TSUE, jak i argumentacja przyjęta przez ten sąd pozwalają jednak na poczynienie istotnych ustaleń w zakresie prawidłowości implementacji przepisów Dyrektywy 112 do polskiego porządku prawnego, a w konsekwencji wyjaśnienie istniejących wątpliwości dotyczących pojęcia pierwszego zasiedlenia.

Słowa kluczowe


pytanie prejudycjalne; TSUE; dyrektywy podatkowe; prawo podatkowe UE; podatek od towarów i usług; VAT; pierwsze zasiedlenie; zwolnienia z podatku VAT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska-Czernek I., Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej dokonywana przez sądy administracyjne oraz organy administracji podatkowej, „Toruński Rocznik Podatkowy”, 2010, s. 89–137.

Bartosiewicz A., VAT Komentarz, wyd. 8, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Helios J., Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Lasiński-Sulecki K., Zalasiński A., Strategie wykorzystywania orzecznictwa ETS w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 3 s. 5–10.

Namysłowski R. (red.), Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Seweryński M. (red.), Studia Prawno-Europejskie, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism