Zasady finansowania systemu ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii

Paweł Lenio

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.022

Abstrakt


W opracowaniu zbadano główne źródła finansowania ochrony zdrowia o charakterze publicznoprawnym w Wielkiej Brytanii. Artykuł przedstawia także podstawowe zasady organizacji systemu zdrowotnego w tym kraju. Wskazano w nim na wady i zalety budżetowego modelu ochrony zdrowia. Ustalono również, iż budżet państwa nie jest jedynym źródłem finansowania Narodowej Służby Zdrowia. Część środków przeznaczanych na realizację jej zadań pochodzi bowiem ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Słowa kluczowe


finansowanie ochrony zdrowia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boyle S., Health Systems in Transition. United Kingdom (England), „Health System Review” 2011, European Observatory one Health Systems and Policies.

Cylus J., Richardson E., Findley L., Longley M., O’Neill C., Steel D., Health Systems in Transition. „United Kingdom. Health system review”, 2015, nr 5, European Observatory one Health Systems and Policies.

Davies P., The concise NHS handbook 2013/14. The essential guide to the new NHS in England, London 2013, The NHS Confederation.

Depta A. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach, [w:] Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Harker R., NHS Funding and expenditure, House of Commons Library 2011.

Janas J., Prywatyzacja brytyjskiego sektora publicznego na przykładzie National Health Service, Wrocław 2015, praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – maszyno-pis niepublikowany.

Merrils J., Fisher J., Pharmacy Law and Practice, Oxford 2013.

Oliver A., The English National Health Service: 1979–2005, “Health Economics” 2005, nr 14, ss. 75–99.

Przybyłka A., Przyczyny i uwarunkowania systemowych rozwiązań opieki zdrowotnej, „Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” 2003, nr 2, ss. 55–60.

Rabiega A., Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.

Street A., The financial crisis in the National Health Insurance: insufficient funding will derail transformation plans, Radical Statistics 2016, ss. 37–53.

Talbot-Smith T., Pollock A.M., Leys C., McNally N., The New NHS, Routledge, London 2007.

Urbaniak M., Aspekty publicznoprawne organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Republice Włoskiej, TNOiK, Toruń 2014.

White T., Black J., The Doctor’s Handbook, Part 2. Understanding the NHS, CRC Press, Abingdon 2010.

White T., Carruthers I., A Guide to the NHS, CRC Press, Abingdon 2010.

Włodarczyk W., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Łódź–Kraków–Warszawa 1996.

Wood K. (red.), Introductory guide to NHS Finance in the UK, Healthcare Financial Management Association, Bristol 2011.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism