Krzysztof Ślebzak, „Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7956-2, ss. 226

Maciej Serowaniec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.018

Abstrakt


Artykuł recenzyjny analizuje i ocenia opracowanie monograficzne pt. „Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe”.

Słowa kluczowe


zabezpieczenie społeczne; Konstytucja RP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gronowska B., Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, TNOiK, Toruń 2015.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.

Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Witkowski Z., Bień-Kacała A., Równowaga budżetowa jako wartość konstytucyjna versus ochrona praw jednostki?, [w:] M. Grzybowski (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia prawne. Tom 3, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi A. Maciągowi, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014.

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę prawa człowieka w Konstytucji RP, Wolters Kluwer Polska SA, Kraków 1999.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism