Spółka cywilna czy jej wspólnicy są podatnikami podatku od nieruchomości?

Mariusz Macudziński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.016

Abstrakt


Prezentowana publikacja jest próbą uporządkowania istotnego z punktu widzenia prawa podatkowego zakresu praw i obowiązków podatkowych przedsiębiorców podejmujących przedsięwzięcia gospodarcze w ramach umowy spółki cywilnej w obszarze podatku od nieruchomości. Wbrew pozorom ta, niejako prosta forma współpracy gospodarczej, niejednokrotnie stwarza problemy interpretacyjne w obszarze właściwego kwalifikowania podmiotowości podatkowej wspólników, spółki, czy też majątku nabywanego oraz wykorzystywanego we wspólnej działalności gospodarczej. Dlatego też w opracowaniu zaprezentowano ogólne zagadnienia związane z podmiotem i przedmiotem opodatkowania w podatku od nieruchomości, szczegółowo natomiast dokonano analizy statusu prawnego spółki cywilnej i jej wspólników w oparciu o wybrane orzecznictwo, przepisy Kodeksu cywilnego i ustawę o podatkach i opłatach lokalnych.

Słowa kluczowe


prawo; prawo podatkowe; podatek od nieruchomości; spółka cywilna; przedsiębiorca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Łunarski O., Majka P., Morawski W., J. Wan-toch-Rekowski, Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wantoch-Rekowski J., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.

Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Majka P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2016.

Dudar G., Glosa do wyroku WSA w Krakowie z 3 marca 2009 r., sygn. akt: I SA/Kr 1601/08, „Finanse Komunalne” 2010, nr 4, s. 69–76.

Dudar G., Spółka cywilna w podatku od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, 2008, nr 7–8, s. 15–23.

Dudar G., Wspólnicy spółki cywilnej jako podatnicy podatku od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2015, nr 4, s. 29–36.

Etel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, poda-tek leśny, Komentarz, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2008.

Etel L., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Heliniak K., Majka P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2005 r. (FSK 567/04), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowe-go” 2007, nr 3, s. 212–217.

Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999.

Lic J., Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2006, nr 1, s. 47–54.

Macudziński M., Czy hale namiotowe podlegają podatkowi od nieruchomości?, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 4, s. 9–20, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.020.

Przepisy o podatkach lokalnych, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 08.05.2017 r., s. B4 (1/2).

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Rymas K. Spółka cywilna podatnikiem podatku od nieruchomości, „Gazeta Podatkowa” 2013, nr 79 (1016), s. 18.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism