The model of the protection of rights concerning financial institutions and their clients in the field of the EU financial supervision

Patrycja Zawadzka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.014

Abstrakt


Model ochrony praw instytucji finansowych i ich klientów w zakresie europejskiego nadzoru finansowego. Celem niniejszego artykułu jest omówienie unijnego systemu ochrony praw szeroko rozumianych instytucji finansowych, a także podmiotów korzystających z usług finansowych. Kompleksowe omówienia ochrony klienta znacznie przekroczyłby ramy artykułu. Autorka odniesie się natomiast do dwóch kwestii: pierwsza to przyjęty w prawie unijny model weryfikacji decyzji podmiotów rynku finansowego, druga to pozycja normatywna Trybunału Sprawiedliwości UE w systemie prawa unijnego. Niezbędnym jest ukazanie relacji między Europejskimi Urzędami Nadzoru Finansowego a TSUE, a także dotychczasowej praktyki stosowania prawa w tytułowym zakresie.


Słowa kluczowe


Europejskie Urzędy Nadzoru Finansowego; decyzje; weryfikacja; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bieber R., Les limites matérielles et formelles à la révision des traités établissant la Communauté européenne, “Revue du Marché Commun et de l’Union européenne” 1993, pp. 343–350.

Borio C., Implementing a Macroprudential Framework: Blending Boldness and Realism, Bank for International Settlements, 22 July 2010, https://www.bis.org/repofficepubl/hkimr201007.12c.pdf (dostęp: 1.09.2017).

Borio C., Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation?, “CESifo Economic Studies” 2003, Vol. 49, No. 2, pp. 181–216.

Fedorowicz M., Funkcje nowego europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nadzorczych w sektorze bankowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, No. 4, pp. 59–79.

Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warsaw 2013.

Fedorowicz M., Współpraca między Europejskimi Urzędami Nadzoru Finansowego a Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w UE, [in:] E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska (eds.), Nadzór nad rynkiem finansowym. Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, „Studia Finansowoprawne” 2011, No. 1, pp. 37–50.

Jurkowska-Zeidler A., Zmiany w otoczeniu regulacyjnym rynku finansowego, [in:] Z. Ofiarski (ed.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.

Sawczyn W., Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, C.H. Beck, Warsaw 2014.

Scheuring K., Commentary to the Article 263 TFUE [in:] A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (eds.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223–358), Warszawa 2012.

Scheuring K., Commentary to the Article 265 TFUE [in:] A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (eds.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223–358), Warszawa 2012.

Wiącek M., Komentarz do art. 175–187 [in:] M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja. Komentarz, t. II, Warsaw 2016.

Zalcewicz A., Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE [in:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (eds.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w., Warsaw 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism