Kary pieniężne za nielegalne umieszczanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych

Małgorzata Ofiarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.013

Abstrakt


W opracowaniu przedstawiono istotę, przesłanki zastosowania oraz zasady wymiaru kar pieniężnych za umieszczanie w przestrzeni publicznej tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych z naruszeniem zasad i warunków ich sytuowania określonych w uchwale rady gminy będącej aktem prawa miejscowego. Podstawowe elementy konstrukcyjne kar pieniężnych określono w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość kary pieniężnej określa, w drodze decyzji, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Mechanizm ustalania wysokości kary pieniężnej ustalono w ustawie i uwzględnia on powierzchnię tablicy lub urządzenia przeznaczonego do ekspozycji reklamy oraz wielokrotność stawki opłaty reklamowej określonej przez radę gminy dla danego obszaru albo maksymalnej stawki tej opłaty przyjętej w ustawie. Wpływy z kar pieniężnych są źródłem dochodów własnych gminy i można je zaliczyć do tzw. niepodatkowych należności budżetowych.

Słowa kluczowe


tablice i urządzenia reklamowe; kształtowanie krajobrazu; kary pieniężne; budżet gminy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Glosa do postanowienia NSA z dnia 9 września 2008 r., II GW 4/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich 2009”, z. 12, poz. 133.

Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017.

Dowgier R., Glosa do wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2012 r., II FSK 1405/10, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 2, s. 37–41.

Drwiłło A., Inne formy danin niepodatkowych [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3, Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 923–928.

Duda M., Komentarz do art. 111, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 674–686.

Huchla A., Niepodatkowe należności budżetowe w ustawie o finansach publicznych i w ordynacji podatkowej, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 257–268.

Kowalski M., Niepodatkowe należności budżetowe a prawo unijne, [w:] I. Mirek, T. Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 99–509.

Kręcisz W., Kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z użytkowaniem dróg w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 2, s. 23–39.

Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 2, s. 47–58.

Niedojadło J., Nullum tributum sine lege – dopuszczalność wyboru drogi najmniej opodatkowanej, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2014, nr 1, s. 53–60.

Nowak M.J., Ustawa krajobrazowa – potencjalne problemy prawne, „Nieruchomości” 2015, nr 12, s. 4–7.

Niewiadomski Z., Jaroszyński K., Szmytt A., Złakowski Ł., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Popławski M., Komentarz do art. 3, [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Sobieralski K., Charakter prawny kary za zajęcie pasa drogowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2015, nr 2, s. 19–20.

Stanisławiszyn P., Wstęp do rozważań nad sankcjami prawno-finansowymi, [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 242–259.

Szostak R., Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2010, nr 11, s. 6–18.

Ślifirczyk M., Niepodatkowe należności budżetowe, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 16, s. 335–348.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism