W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego. Analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002–2015

Daniel Jurewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.003

Abstrakt


Dług jednostek samorządu terytorialnego w przeważającej części stanowi sumę zobowiązań zwrotnych zaciągniętych w celu realizacji przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Nie dziwi więc, że w literaturze przedmiotu zadłużenie samorządowe przedstawiane jest głównie jako dobre, opłacalne czy też konstruktywne. Zaciąganie zobowiązań zwrotnych zawsze wiąże się z możliwością wystąpienia efektów negatywnych, niemniej wydaje się, że często bywają one bagatelizowane. W licznych publikacjach zarówno naukowych, jak i publicystycznych zadłużenie polskich samorządów oceniane jest przede wszystkim przez pryzmat jego stosunku do osiąganych dochodów. Konieczne jest jednak poszukiwanie mierników oraz źródeł danych pozwalających na spojrzenie na ten dług z nowych perspektyw. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w gminach województwa kujawsko-
-pomorskiego z zastosowaniem nowych mierników ich zadłużenia.

Słowa kluczowe


dług publiczny; samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bitner M., Spółki prawa handlowego – przeniesienie zadłużenia poza JST, [w:] P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 235–260.

Borodo A., Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jedno-stek samorządu terytorialnego [w:] A. Borodo (red.), Samorząd terytorialny a banki, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002, s. 7–37.

Borodo A., Głos w sprawie zakresu długu i deficytu jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 1–2, s. 52–57.

Cichocki K.S., Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Naukowych, Warszawa 2013.

Czempas J., Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

Filipiak B., Samorządowy dług publiczny w Polsce w perspektywie zmian ustrojowych, [w:] L. Patrzałek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 525–535.

Jastrzębska M., Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełniania przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, „Finanse Komunalne” 2009, nr 4, s. 13–30.

Jurewicz D., Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2, s. 231–249.

Jurewicz D., Refinansowanie długu polskich gmin, tekst w druku, planowany do opublikowania w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 2.

Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

Poniatowicz M., Dobry dług versus zły dług, czyli o specyfice zadłużenia sektora samorządowego, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 488–500.

Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Salachna J.M., Nowe formy prawne ograniczania deficytu oraz zadłużenia samo-rządu terytorialnego – próba oceny, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 521–530.

Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samo-rządu terytorialnego, Taxpress, Warszawa 2010.

Uryszek T., Ryzyko refinansowania długu Skarbu Państwa w Polsce, „Finanse i Prawo Finansowe” 2014, nr 2, s. 55–57.

Wiśniewski M., Dług samorządowy i jego limity w świetle wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Finanse Komunalne” 2014, nr 4, s. 20–29.

Zioło M., Zadłużenie gmin – przesłanka czy ograniczenie w procesie kreowania ich rozwoju? Analiza przypadku na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 473–487.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism