Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – wybrane problemy orzecznicze

Paweł Majka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.002

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest analiza orzeczeń sądowych dotyczących odpowiedzialności osób trzecich odpowiadających za zobowiązania płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz zobowiązania podatkowe, która ma zmierzać do ustalenia, czy i w których obszarach występują rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych oraz ocena poszczególnych linii orzeczniczych. Analiza orzeczeń sądów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich prowadzi do wniosku, że w związku ze stosowaniem przepisów przewidujących tę odpowiedzialność powstają liczne problemy, co skutkuje powstaniem rozbieżności w orzecznictwie. Z analizy poszczególnych linii orzeczniczych wynikają różnice w rozstrzygnięciach sądów powszechnych i wyrokach sądów administracyjnych, a także różnice w ramach orzecznictwa poszczególnych sądów. Sytuacja ta stwarza stan niepewności po stronie podmiotów zobowiązanych oraz skutkuje wydawaniem odmiennych wyroków w tych samych stanach faktycznych. Podkreślić przy tym należy, że w świetle przesłanek odpowiedzialności stabilniej prezentuje się orzecznictwo SN, a rozbieżność linii orzeczniczych w przeważającej części dotyczy orzecznictwa sądów administracyjnych.

Słowa kluczowe


składki na ubezpieczenia społeczne; odpowiedzialność prawna; osoby trzecie; członkowie zarządu spółek kapitałowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Zobowiązanie podatkowe w świetle orzecznictwa sądów, TNOiK, Toruń 1993.

Gintowt-Jankowicz M., Odpowiedzialność podatkowa w obowiązującym prawie polskim, „Studia Prawnicze” 1973, nr 35, s. 114–125

Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawo” 1968, t. VIII, nr 31, s. 10–32.

Lang W., Rozdział 18. Pojęcia prawne i prawnicze, [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1986.

Mariański A., Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.

Mariański A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania. Podstawy i wyłączenia, ODDK, Gdańsk 2004.

Mariański A., Glosa do wyroku NSA z 11.2.2003 r., I SA/Łd 1006/01, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, nr 5, s. 292–295.

Morawski W., Komentarz do art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), M. Bartoszewska, T. Brzezicki, J. Lachowski, A. Laskowska-Hulisz, M. Łabanowski, W. Morawski, A. Radzi-sław, L. Ramlo, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.

Olesińska A., Odpowiedzialność osób trzecich w Ordynacji podatkowej, [w:] B. Brzeziński, C. Kosikowski (red. ), Ordynacja podatkowa. Studia, Łódź–Toruń 1999.

Olesińska A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2000.

Olszowy W., Niektóre zagadnienia prawne odpowiedzialności podatkowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1992, nr 54, s. 84–92.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism