Elżbieta Malinowska-Misiąg (red.), „Jawność i przejrzystość finansów publicznych” Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8030-073-6, ss. 135.

Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.027

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Prawo budżetowe, LexisNexis, Warszawa 2008.

Bucholski R., Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych – ewolucja regulacji prawnych i stan obecny [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014, s. 35–45.

Jurczuk M., Kwaśniewski R., Biuletyn Informacji Publicznej w JST – realny dostęp do informacji publicznej czy zło konieczne?, [w:] J. Wantoch-

-Rekowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2015, s. 113–136.

Kosikowski C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa, 2008.

Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism