Problematyka podstawy prawnej postępowania w sprawie zwrotu dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Anna Miernik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.024

Abstrakt


Punktem wyjścia opracowania jest analiza zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., która weszła w życie 1 stycznia 2010 r., w odniesieniu do procedury właściwej dla ustalania kwot dotacji podlegających zwrotowi. Autorka zwraca uwagę na pewien paradoks, który daje się zauważyć pod rządami nowej ustawy. Z jednej bowiem strony ustawodawca chciał w sposób systemowy uregulować problematykę finansów publicznych, w tym tę będącą przedmiotem zainteresowania autorki. Z drugiej jednakże strony wywołał wątpliwości w interpretacji przepisów co do trybu rozstrzygania w przedmiocie zwrotu dotacji, których to wątpliwości nie było w okresie obowiązywania poprzedniej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Dotyczy to zwłaszcza braku delegacji dla organu jednostki samorządu terytorialnego do wydania decyzji administracyjnej w przypadku braku zwrotu dotacji w terminie określonym w ustawie. W publikacji przedstawiono zagadnienia stosowania art. 60–67 ustawy o finansach publicznych w kontekście terminów zwrotu dotacji, a także art. 169 ust. 6 tejże ustawy w zestawieniu z treścią art. 252 cyt. ustawy, wskazując na niedostatki regulacji w tym ostatnim przypadku, a to gdy chodzi o tryb postępowania w sytuacji niedokonania zwrotu dotacji w wyznaczonym terminie, która to dotacja została udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Autorka prezentuje poglądy doktryny i orzecznictwa, wskazując na rozbieżne stanowiska, preferujące bądź to drogę administracyjnoprawną, bądź to drogę cywilnoprawną, a to pomimo upływu znacznego już okresu obowiązywania nowych przepisów. W konkluzji swoich rozważań, autorka opowiada się po stronie zwolenników rozstrzygnięć administracyjnoprawnych dla rozwiązania omawianej problematyki, dostrzegając jednocześnie konieczność określonej korekty komentowanych przepisów przez ustawodawcę.

Słowa kluczowe


zwrot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Gliniecka J., Subwencje i dotacje jako dochody zasilające budżety jednostek samorządu terytorialnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 14, s. 617–626.

Lachiewicz W. (red.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Lachiewicz W. [w:] M. Korolewska, A. Babczuk (red.), Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – stan obecny i kierunki pożądanych zmian. Konferencja: Warszawa, 23 czerwca 2014 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Lachiewicz W., Legutko M., Winiarz M. (red.), Udzielanie dotacji z budżetów samorządów ze wzorami dokumentów, komentarzem i orzecznictwem, MUNICIPIUM SA, Warszawa 2006.

Mazur R. [w:] M. Korolewska, A. Babczuk (red.), Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – stan obecny i kierunki pożądanych zmian. Konferencja: Warszawa, 23 czerwca 2014 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Miemiec W., Sawicka K., Miemiec M., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2013.

Misiąg W., Nowak-Far A., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Ofiarski Z., Prawo finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.

Sawicka K., Wydatki w formie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego [w:] A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011, s. 407–417.

Skoczylas A., System Prawa Administracyjnego. Tom 9, Prawo procesowe administracyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Walasik A., Babczuk A., Talik A. (red.), Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism