Zmiany informacji w ewidencji gruntów i budynków a proces wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Artur Potocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.019

Abstrakt


Celem powyższego tekstu jest przedstawienie roli ewidencji gruntów i budynków w procesie określania należności podatnika z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wskazanie na tym gruncie najważniejszych problemów związanych z zmianą danych w niej zawartych. Podstawą opracowania będzie analiza przepisów, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz praktyka funkcjonowania ewidencji.

Słowa kluczowe


ewidencja gruntów i budynków; podatki; podatek od nieruchomości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasik P., Sarna A., Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 11, s. 43–48.

Baran B., Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Borodo A., Podatki majątkowe w Polsce – zagadnienia ogólne, [w:] H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska (red.), W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Borkowski P., Kataster nieruchomości, [w:] P. Borkowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia, LexisNexis, Warszawa 2011.

Chojna-Duch E., Kształtowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 3, s. 10–16.

Etel L., Podatek o nieruchomości. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Hanusz A., Podatek od nieruchomości, [w:] A. Hanusz (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Miemiec W., Finanse samorządu terytorialnej w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 1997, nr 5, s. 5–14.

Morawski W., Znaczenie danych zawartych w ewidencji gruntów dla ustalenia podstawy opodatkowania. Podatek od nieruchomości, [w:] W. Morawski (red.), Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Ostrowski K., Prawo finansowe. Zarys ogólny, PWN, Warszawa 1970.

Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe o charakterze podstawowym, [w:] Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Zieliński J.M., „Służąc wspólnocie samorządowej” – z problematyki prawa pracowników samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7–8, s. 77–84.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism