Zmiany w systemie wyrównywania dochodów samorządu województwa

Alicja Młynarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.015

Abstrakt


Istotną przyczyną wymuszającą zmiany w obecnym systemie finansowania samorządów terytorialnych są wady wyrównywania poziomego, na szczeblu powiatowym i wojewódzkim wyrażające się w nadmiernej redystrybucji dochodów. Zaproponowane obecnie przez ustawodawcę zmiany w systemie wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynikają z konieczności wdrożenia zaleceń Trybunału Konstytucyjnego. Według Trybu-nału mechanizm wyrównywania poziomego polegający na przekazywaniu środków z samorządów bogatszych do biedniejszych za pomocą dokonywania wpłat na zwiększenie kwoty subwencji powinien stanowić instytucję wyjątkową i jedynie uzupełniać mechanizm wyrównywania pionowego z budżetu państwa. Założeniem nowelizowanej ustawy jest wprowadzenie takiego mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, który nie doprowadzi do obniżenia poziomu dochodów województw dokonujących wpłat. Zaproponowane rozwiązania mają jednak charakter tymczasowy na okres trzech lat. Trwałe rozwiązania systemowe muszą być dostosowane do reform gospodarczych, które będą miały wpływ na poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego.


Słowa kluczowe


wyrównywanie dochodów samorządów terytorialnych; kryteria subwencjonowania samorządów terytorialnych; dotacje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucka-Felczak M., System korekcyjno-wyrównawczy – postulaty de lege ferenda, „Finanse Komunalne” 2014, nr 1–2, s. 92–105.

Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.

Dębowska-Romanowska T., Prawne i pozaprawne uwarunkowania skuteczności gwarancji wynikających z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji, [w:] M. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red. nauk.), Finanse komunalne a Konstytucja, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.

Gibson J.G., Watt P. A., British Local Government Current Expenditure Change and Block Grant, Financial Problems of Local Economy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1992, nr 49.

Kamińska D., Nelicki A., Asystemowość wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] M. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red. nauk.), Finanse komunalne a Konstytucja, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.

Kowerski M., Samorząd lokalny w Danii, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 7–8, s. 148–159.

Local Finance in the Fifteen Countries of the European Union, Bruksela–Paryż 1997.

Miesztalski M., Dysfunkcje w systemie wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] M. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red. nauk.), Finanse komunalne a Konstytucja, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.

Nelicki A., Uwagi na temat konstytucyjności mechanizmu „Janosikowego” w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2006 r., [w:] M. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red. nauk.), Finanse komunalne a Konstytucja, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.

Stankiewicz J., Wybrane zagadnienia władzy lokalnej i finansów lokalnych Wielkiej Brytanii, [w:] E. Ruśkowski (red.), Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich,Temida 2, Białystok 1997.

Stober R., Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart–Berlin–Köln, 1992.

Waechter K., Kommunalrecht, Köln–Berlin–Bonn–München 1997.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism