Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – aspekty finansowo-prawne

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.014

Abstrakt


Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – uregulowane w ustawie Prawo ochrony środowiska – są konstrukcjami prawnymi wzajemnie ze sobą powiązanymi. Występują cztery opłaty podstawowe (za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wprowadzanie ścieków, za pobór wód, za składowanie odpadów), a także opłaty podwyższone i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska. Płatności te odnoszą się do różnego rodzaju korzystania z zasobów środowiska i do różnego stopnia naruszeń związanych z tym korzystaniem. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska są to kategorie odrębne w stosunku do pozostałych kategorii dochodów publicznych (podatków, opłat). Są obowiązkowymi płatnościami za korzystanie wprost z poszczególnych elementów i składników środowiska, np. z powietrza, wody. Stanowią przymusowe publiczno-prawne daniny za korzystanie ze środowiska, które ustawodawca państwowy nakłada na podmioty korzystające ze środowiska, zarówno w celu ograniczania tego korzystania, jak i w celu gromadzenia środków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Znaczenie tych opłat i kar będzie wzrastać, środowisko i jego elementy są bowiem dobrem bardzo cennym, ograniczonym, podlegającym coraz większej ochronie.

Słowa kluczowe


korzystanie ze środowiska; opłaty i kary; daniny publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar M., [w:] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Dębowska-Romanowska T., Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji, [w:] W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2009.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002.

Gruszecki K. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Gruszecki K., Tarno J.P., Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary pieniężne za jego zanieczyszczenie jako instrumenty ograniczające swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2004, z. 70.

Ofiarski Z., Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008.

Radecki W., [w:] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism