Zakres pojęciowy definicji papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przykład błędnej definicji legalnej

Artur Halasz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.010

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest analiza zakresu pojęciowego definicji legalnej papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem publikacji jest wskazanie na podstawie analizy przepisów, że definicja legalna papierów wartościowych jest przykładem błędnej definicji legalnej. Autor wskazuje na konsekwencje podatkowe tej definicji legalnej.

Słowa kluczowe


definicja legalna; papiery wartościowe; weksel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielski P., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2003, LEX 587268306.

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.

Brzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, [w:] R. Mastalski (red.) Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, oficyna wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2001.

Gasiński Ł., Papiery wartościowe, [w:] J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2008.

Machnikowski P., Prawo wekslowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, LEX 369204049.

Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2008.

Pulka Z., Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Saługa P., Sposoby wyodrębniania definicji legalnych, „Państwo i Prawo” 2008, nr 5, s. 76–86.

Tobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, LEX nr 369265025.

Wierczyński G., Komentarz do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, [w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, LEX 587257951.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2001.

Wróblewski J., Epistemologiczne i aksjologiczne uwarunkowanie tworzenia prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1979, t. XXII, s. 7–24.

Wróblewski J., Zasady tworzenie prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Uniwersytet Łódzki 1979.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2006.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism