Dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe

Justyna Orlikowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.005

Abstrakt


W artykule zostały poddane analizie zagadnienia prawne dotyczące dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki oświatowe. Autorka przedstawiła procedury zakładania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, przedstawiła konstrukcję dotacji oświatowej, wyjaśniła wybrane pojęcia i zagadnienia dotyczące jednostek oświaty oraz zaprezentowała orzecznictwo w sprawach o dotacje. W artykule zaprezentowano wybrane orzeczenia SN i NSA w sporach o dotacje.

Słowa kluczowe


dotacje oświatowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego; niepubliczne szkoły i placówki oświatowe; właściwość sądów w sporach o dotacje oświatowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Samorząd terytorialny System prawnofinansowy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012.

Ciszewski P., Uchwały organu stanowiącego samorządu w zakresie udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowej [w:] P. Ciszewski, W. Lachiewicz, B. Jakacka, L. Lipiec-Warzecha, A. Pawlikowska (red.), Dotacje oświatowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Kotlińska J., Podstawy prawne udzielania dotacji przez j.s.t. na zadania oświatowe [w:] A. Babczuk, A. Talik (red.), Dotacje oświatowe Problemy i wyzwania, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.

Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.

Lachiewicz W., Zasady obliczania wysokości dotacji oświatowych [w:] A. Babczuk, A. Talik (red.), Dotacje oświatowe Problemy i wyzwania, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.

Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.

Ostrowska A., Udzielanie dotacji niepublicznym jednostkom oświaty – samorządowa powinność czy samorządowe władztwo finansowe? [w:] A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialne-go, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013.

Ostrowska A., Jakie są istota i rodzaje dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu j.s.t.? [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012.

Pilich M., Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015.

Zioło M., Dotacja w systemie finansów publicznych. Zarys problematyki [w:] A Babczuk, A. Talik (red.), Dotacje oświatowe Problemy i wyzwania, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism