Odpowiedzialność karna skarbowa komornika sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług

Fabian Nalikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.003

Abstrakt


Artykuł przedstawia zakres i istotę odpowiedzialności karnej skarbowej ponoszonej przez komorników sądowych. Komornicy, będąc płatnikami podatku VAT, są zobowiązani do obliczenia, pobrania i zapłaty podatku VAT od kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji. Niewykonanie tych obowiązków stanowi podstawę pociągnięcia komorników sądowych do odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym. Stopień dolegliwości kar i środków karnych uzależniony jest od wysokości niezapłaconego podatku. Wyrok skazujący i orzeczenie niektórych środków karnych może stanowić podstawę do odwołania komornika z pełnionej funkcji.

Słowa kluczowe


komornik; płatnik podatku; odpowiedzialność karna skarbowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K., Egzekucje z nieruchomości – komornik płatnikiem VAT, ,,Doradztwo Podatkowe” 2006, nr 2, s. 14–15.

Bartosiewicz A, Kubacki R., Płatnik jako podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, ,,Monitor Prawniczy” 2002, nr 10, s. 454–459.

Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2004.

Brzeziński B., Kalinowski M., Znaczenie terminów z zakresu prawa podatkowego występujących w kodeksie karnym skarbowym, ,,Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 2, s. 71–103.

Kalinowski M., Komornik jako płatnik VAT – skutki podatkowe, ,,Prawo i Podatki” 2007, nr 1, s. 23–26.

Kalinowski M., Komornik jako płatnik podatku od towarów i usług. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r. (III CZP 115/06), ,,Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2008, nr 6–9, s. 5–24.

Konarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Skorupka J., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Konarska-Wrzosek V., Odpowiedzialność karna komornika sądowego, ,,Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2006, nr 12, s. 71–88.

Makowski Z., Komornik płatnikiem podatku VAT – co zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, ,,Przegląd Podatkowy” 2015, nr 8, s. 13–20.

Małek M., Prof. Witold Modzelewski o obowiązku zapłaty VAT – szkolenie dotyczące obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług przez komorników sądowych w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Gdańsku, ,,Nowa Currenda” 2011, nr 3, s. 23–36.

Nalikowski F., Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie (art. 9 § 3 k.k.s.), ,,Państwo i Prawo” 2011, nr 2, s. 95–103.

Nowakowski B., Komornik płatnikiem przy dostawie nieruchomości w trybie egzekucji?, ,,Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2006, nr 11, s. 79–96.

Rączka P., Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika sądowego, ,,Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2006, nr 12, s. 89–108.

Tatarczak P., Tatarczak J., Odpowiedzialność karna skarbowa doradców podatkowych i księgowych, ,,Monitor Podatkowy” 2002, nr 1, s. 24–28.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Wilk L., Przedmiot ochrony art. 79 kodeksu karnego skarbowego, ,,Prokuratura i Prawo” 2004, nr 9, s. 100–108.

Wojnicz P., Status komornika jako płatnika podatku VAT w egzekucji sądowej, ,,Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2007, nr 1-2, s. 37–53.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism