Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe)

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.001

Abstrakt


Wydatki państwowe oraz prawne procedury ich realizacji można badać na podstawie wielu ustaw, które są podstawą dla wydatków państwa. Procedury dotyczące wydatków budżetu państwa można badać na polu państwowych wydatków osobowych (dotyczących m.in. wynagrodzeń, uposażeń, niektórych emerytur lub świadczeń). Odpowiednie procedury występują w sferze wydatków rzeczowych i inwestycyjnych państwa. Są one określone w regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych. Obszerną sferą wydatków i związanych z nimi procedur prawnych stanowią wydatki mające formę dotacji budżetowych (np. celowych, podmiotowych). W celu wykonania ustaleń wydatkowych przewidzianych w ustawie budżetowej potrzebne jest podjęcie przez wykonawców budżetu tysięcy indywidualnych i konkretnych działań lub czynności (np. umów, decyzji i czynności administracyjnych, czynności faktycznych). Dokonywanie wydatków budżetu państwa na rzecz osób trzecich wymaga stosowania procedur polegających na zawieraniu i wykonywaniu umów, podejmowaniu działań związanych z funkcjonowaniem stosunków pracy urzędników i funkcjonariuszy państwowych, stosowaniu decyzji i aktów administracyjnych, wykonywaniu zobowiązań powstających z mocy prawa. Można uznać, że ustalone w ustawie budżetowej wydatki mają charakter ustaleń ogólnych, które wymagają dla ich wykonania wielu indywidualnych działań.

Słowa kluczowe


ustawa budżetowa; wydatki państwowe; procedury realizacji wydatków państwowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Subwencje i dotacje z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego [w:] A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2013.

Borodo A., Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Czarnecki K., Dotacje przedmiotowe z budżetu państwa dla przedsiębiorców – konstrukcja prawna i tryb udzielania [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.

Malinowska-Misiąg E., W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa–Rzeszów 2006.

Miemiec W., Zagadnienia finansowoprawne zamówień publicznych w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013.

Ostrowska A., Charakter prawny i rola dotacji w systemie wydatków publicznych – wybrane zagadnienia [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.

Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism