Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa – problematyka finansowo-prawna

Wojciech Bożek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.027

Abstrakt


Autor artykułu omawia instytucje poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa związane z zobowiązaniami wynikającymi z emisji obligacji, wskazując podstawy materialnoprawne tych instytucji, zasady udzielania wyżej wskazanych poręczeń i gwarancji oraz cele, które mają osiągać. Znaczna część opracowania została poświęcona analizie zagadnień dotyczących praktycznego stosowania omawianych instytucji. Autor dochodzi do wniosku, że omawiane poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarbu Państwa są istotnym i stosowanym w praktyce narzędziem rozwoju gospodarczego państwa, przy czym główne obszary wspierane przez te rozwiązania prawne skoncentrowane są wokół rozwoju i utrzymania infrastruktury. Instytucje te nie mogą być nadużywane w polskim porządku prawnym, gdyż mogą powodować wzrost państwowego długu publicznego i podważać wiarygodność państwa.

Słowa kluczowe


obligacje; poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Drwiłło A, Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, „Krytyka Prawa” 2013, t. 5, s. 129–145.

Drwiłło A., Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa jako instrument finansów publicznych, [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.

Marchewka-Bartkowiak K., Gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa – niewykorzystane możliwości?, „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2007, nr 9, s. 1–4, http://www.orka.sejm.gov.pl.

Marchewka-Bartkowiak K., Leksykon budżetowy, http://www.sejm.gov.pl.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism