Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wojciech Bożek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.015

Abstrakt


Odstąpienie od wymierzenia kary jest instytucją bardzo często stosowaną w praktyce orzeczniczej organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W latach 2010–2014 liczba spraw, które kończą się odstąpieniem od wymierzenia kary, przekracza liczbę orzeczonych w danym roku kar. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowią sankcję za popełnienie czynu, którego skutki naruszają ład w finansach publicznych. Omawiane kary: upomnienie, nagana, kara pieniężna i zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, spełniają przede wszystkim funkcję represyjną i prewencyjną (prewencja ogólna i indywidualna). W opracowaniu dokonano analizy instytucji odstąpienia od wymierzenia kary oraz samych kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z wykorzystaniem metody analitycznej, dogmatyczno-egzegetycznej i empirycznej, odnosząc się do wykładni przepisów ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz do poglądów doktryny, a także orzecznictwa organów orzekających na podstawie ww. ustawy oraz sądów administracyjnych. Źródłem danych empirycznych są sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zbiorcze sprawozdania z działalności komisji orzekających w pierwszej instancji w latach 2010–2014. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Słowa kluczowe


naruszenie dyscypliny finansów publicznych; odstąpienie od wymierzenia kary; upomnienie; nagana; kara pieniężna; zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Gryska P., Komentarz do art. 36 u.o.n.d.f.p., [w:] P. Gryska, T. Robaczyński, Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Hofmański P., Opinia zlecona Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP o rządowym projekcie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, druk sejmowy nr 1958, www.sejm.gov.pl, (dostęp: 21.04.2015 r.).

Kosikowski C., Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych (nowa koncepcja), „Państwo i Prawo” 2006, nr 12, s. 2–21.

Kościńska-Paszkowska A., Komentarz do art. 31 u.o.n.d.f.p., [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Kościńska-Paszkowska A., Komentarz do art. 32 u.o.n.d.f.p., [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Kościńska-Paszkowska A., Komentarz do art. 34a u.o.n.d.f.p., [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Kościńska-Paszkowska A., Komentarz do art. 35 u.o.n.d.f.p., [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Kościńska-Paszkowska A., Komentarz do art. 36, [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Kryczko P., Charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Wydawnictwo PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, Szczecin 2005.

Lipiec-Warzecha L., Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wybrane problemy, „Finanse Komunalne” 2007, nr 9, s. 5–12.

Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Ostaficzuk M., Analiza porównawcza katalogu kar z kodeksu karnego skarbowe-go i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] T. Bojkowski, J. Przybylska (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.

Radziewicz P., Opinia zlecona Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP o art. 32 projektu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, druk sejmowy nr 1958, www.sejm.gov.pl, (dostęp: 21.04.2015 r.).

Salachna J.M., Odpowiedzialność w prawie finansowym, [w:] C. Kosikowski, System prawa finansowego. Teoria i nauka prawa finansowego, t. I, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Wróblewska M., Dyscyplina finansów publicznych, [w:] A. Drwiłło, Podstawy finansów publicznych, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism