Umorzenie należności oraz odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jako pomoc publiczna

Małgorzata Cilak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.014

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest umarzaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako formie pomocy publicznej stosowanej w sprawach indywidualnych. W obu przypadkach ustawodawca wprowadza konstrukcję uznania administracyjnego, co stanowi, że umorzenie, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należności z tytułu składek są traktowane jako potencjalnie tworzące pomoc. Możliwość umorzenia należności na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych istnieje w przypadku ich całkowitej nieściągalności oraz w szczególnych przypadkach, związanych głównie z trudną sytuacją życiową zobowiązanego. Szerszy zakres może mieć odroczenie terminu płatności należności i rozłożenie jej na raty, w stosunku do którego ustawodawca przyjmuje mniej restrykcyjne kryteria. Mimo tego, że analizowane umorzenia i ulgi mogą stanowić pomoc publiczną, z uwagi na niewielkie zastosowanie w praktyce trudno je traktować jako element polityki wspierania przedsiębiorców. Jest ono adresowane do wyjątkowych, szczególnych sytuacji i ma bardziej wymiar humanitarny niż gospodarczy.

Słowa kluczowe


pomoc publiczna; składki na ubezpieczenia społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kostrzewa P. [w]: J. Kuźniar (red.), Ubezpieczenia społeczne 2014, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Marquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Lexis Nexis, Warszawa 2007.

Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, Lexis Nexis, Warszawa 2008.

Strusińska-Żukowska J. [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2011.

Wantoch-Rekowski J. [w]: J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubez-pieczeń społecznych. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism