Wyłączenie samorządowych organów podatkowych oraz ich pracowników – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda

Paweł Majka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.013

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest analiza regulacji prawnych dotyczących wyłączenia samorządowych organów podatkowych od załatwienia spraw podatkowych oraz ich pracowników od udziału w postępowaniu podatkowym, zmierzająca do oceny obowiązujących rozwiązań oraz zaproponowania zmian w tym zakresie. Jako wymóg państwa prawnego należy bowiem uznać konieczność obowiązywania regulacji przewidujących wyłącznie organu oraz jego pracowników we wszystkich tych sytuacjach, w których pojawi się ryzyko niezachowania obiektywizmu (zgodnie z zasadą nemo iudex in causa sua). Przeprowadzona analiza regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że ze stosowaniem przepisów dotyczących wyłączenia samorządowych organów podatków oraz ich pracowników związane są liczne problemy, a regulacje te nie znajdują zastosowania we wszystkich tych sytuacjach, w których pojawia się ryzyko braku bezstronności organu lub jego pracowników. W ocenie autora wadliwość analizowanych unormowań wynika z faktu, iż ustawodawca, konstruując przepisy, nie uwzględnił specyfiki samorządowych organów podatkowych. W opracowaniu zaproponowano zamiany legislacyjne przepisów dotyczących wyłączenia organów podatkowych oraz ich pracowników, w wyniku których zwiększona zostanie gwarancja bezstronnego działania administracji podatkowej.

Słowa kluczowe


organ podatkowy; wyłączenie organu podatkowego; wyłączenie pracownika organu podatkowego; samorządowe kolegia odwoławcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2004.

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2007.

Brzezicki T., Morawski W., Gmina jako podatnik podatku od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010, nr 10, s. 9–12.

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II, TNOiK, Toruń 2007.

Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006.

Kosikowski C. (red.), Etel L. (red.), Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism