Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 września 2014 r., I SA/Gd 1632/13

Klaudia Stelmaszczyk, Paweł Borszowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.006

Abstrakt


Zajęciem na cele działalności gospodarczej gruntu wyłączonego z opodatkowania podatkiem od nieruchomości (gruntu rolnego) będą faktyczne czynności polegające na przeznaczeniu i  wykorzystywaniu gruntu do prowadzenia działalności, z zaznaczeniem, że wszelkie działania winny być uzasadnione celami gospodarczymi przedsiębiorcy. Kolejną konieczną przesłanką dla uznania gruntu rolnego za zajętego na potrzeby tej działalności będzie brak możliwości prowadzenia działalności rolnej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Zakamycze, Kraków 2000.

Borszowski P., Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Siemianowski A., Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1979.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism